اخلاق نیکو – پرسمان

حتی اخلاق واقعی و اثرات مثبت آن زمانی متجلی خواهد شد که آن را غیر شخصی و عینی نماییم. جایگاه واقعی مسائل اخلاقی کجاست؟ اخلاق در دین الهی جایگاه عظیمی دارد. تمامی این انسان ها بندگان خدای هستند و او است که همه آن ها را آفریده و آفریدگان خود را دوست دارد و هرگز … ادامه

جنگ عراق با ایران

نخست این که، با توجه به درک متفاوت تهدید در این کشورها در سال 1981، مواضع هر کشور نسبت به ایران و عراق با مواضع شورا متفاوت بود. دوم آن که، مواضع واحد شورا در طول هشت سال جنگ به تدریج تکامل یافت که نشانه فرآیند تصمیم گیری شورا در رویارویی با تحولات بسیار سریع … ادامه

همه شعرهای بیدل مانند هم نیستند

به راستی عشق زندگی را زیر و زبر میکند و تمام اشعار عاشقانه، چه زمینی و چه آسمانی؛ موجب جلای روح شده و ذات آدمی را نشاط میبخشند. او در شعرهایش دنیا و اهل دنیا را هیچ میداند و به راه و رسم زندگی اشاره میکند. تقریبا هر سخنران منطقی و با تجربهای همین کار … ادامه

صفات خوب و بد – ویکیپرسش

کوتاه سخن این که دین اسلام کمال و سعادت و رستگاری را در قرب الهی می داند. یکی از این نظریه های ارزشی، لذت گروی است؛ نظریه ای که تنها لذت را یک غایت خوب می داند. ونظام اخلاقی با اتکای به تبیینات ربانی، به عنوان نظامی غایت گرایانه همراه با وظیفه گرایی ناشی ازاراده … ادامه

بررسی تحلیلی حجاب ازدیدگاه ادیان سامی (اسلام،یهود و مسیحیت)

حیاء یک خصلت و یک شاکله و شخصیتی برای انسان می سازد که قدرت بازدارندگی نسبت به تخلف از ارزش های اخلاقی و انسانی چه در ابعاد مادی و چه در ابعاد معنوی و چه در ابعاد غریزی و چه در ابعاد عاطفی وجودش را به انسان عطا می کند . لذا اولا دولت به … ادامه

اصول اخلاقی مدیریت – ویکیپرسش

پس نمی توان اصول و اخلاقی را که حکما تدوین کرده اند، اخلاق واقعی و زمینه ساز سعادت و کمال انسان دانست. به ویژه آن که بسیاری از اصول و روش هایی که حکما برای رسیدن به سعادت و کمال معرفی کرده اند، فاقد استحکام کامل بوده و سُست و غیر قابل اطمینان است، چون … ادامه

سیاست های کلی نظام

کاهش وابستگی به نفت یکی دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی است. البته اقتصاد مقاومتی الزاماتی دارد. البته توان دشمن را دستکم نگیریم، سهلانگاری و سادهانگاری نکنیم. البته کارهائی انجام گرفته و تلاشهای بیشتری باید بشود. ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود دارد، استفاده کنیم و تلاش کنیم نفت را با فعالیتهای اقتصادیِ … ادامه

فلسفه اسلامی – ویکی شیعه

فلسفه سیر آزاد تفکر است، اما وقتی مقید به دین میشود جنبهٔ عقلی خود را از دست میدهد. با این تعریف نویسنده به بررسی نظریات فلسفی شیخ محیالدین میپردازد و نتیجه میگیرد که بنیاد تفکر فلسفی ابن العربی را باید نه در سنت فلسفی یونان، بلکه در کشف و شهود جستجو نمود. دکتر فنایی در … ادامه

رسول خدا (ص) كفش خود را وصله مى زد

نتایج این پژوهش نشان داد که هیچیک از پیشایندها یا متغیرهای هفتگانهٔ اجتماعیسازمانی بر اخلاق کارکنان ادارههای دولتی شهر نجفآباد تاثیری نگذاشتهاند. در راستای تحلیل اجتماعی، پرسشهای اصلی پژوهش حاضر، عبارتاند از: 1. ماهیت اخلاق کار چیست و میزان آن و چهار مولفهاش میان کارکنان ادارههای دولتی چه مقدار است؟ در روایات مصادیق مختلفی برای … ادامه

آیا اساسا شناخت چیزی ممکن است؟

سؤال از چیستی «فلسفه» همواره مورد توجه کسانی است که به نوعی با فلسفه سروکار پیدا میکنند؛ مخصوصاً وقتی تعدادی دانشآموز بیعلاقه مجبور به آموختن درس «فلسفه» میشوند، این سؤالات بهطور جدی مطرح میشوند که: «فلسفه» چیست و چه فایدهای دارد؟ از این رو اگر اخلاق را به مثابة یکی از مهمترین مؤلفههای زندگی معنادار … ادامه