وظایف و سیاست ها

یافتههای پژوهش نشان میدهد که سیاست خارجی ج.ا.ایران با فعال کردن نقش هماهنگی (هماهنگ کردن سایر نهادها و وزارت خانهها)، فرصت سازی (تعامل سازنده با کشورهای منطقه و جهان) و بسترسازی در دو حوزه داخلی و خارجی (جذب سرمایهگذاری خارجی، ارتقای صادرات، تسهیل در مبادلات تجاری و مالی، تسهیل در مبادلات بانکی با استفاده از پیمانهای پولی) و بهطورکلی فعالسازی دیپلماسی اقتصاد مقاومتی، میتواند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی گام بردارد. فرمان جنگ ولادیمیر پوتین بر علیه اوکراین هم از این منظر قابل تفسیر است که اقدام او یک واکنش است برای حفظ قدرت و امنیت خود در جهان .. در سیاست بین الملل یک سری قواعد نانوشته میان قدرت های بزرگ حاکم است . علاوهی بر اینها، میلیونها نیروی مجرّب و ماهر داریم. یکی از ظرفیّتهای مهمّ ما، ظرفیّت نیروی انسانی ما است. نیروی انسانی در کشور ما، یکی از بزرگترین ظرفیّتهای کشور ما است؛ این یک فرصت بزرگ است.

پیادهسازی این فرآیند در سازمان علاوه بر کمک به واحد فناوری اطلاعات، این امکان را به واحدهای منابع انسانی سازمانها میدهد تا در زمان ورود و خروج افراد از سازمان، براحتی ایجاد و لغو دسترسی آنها را مدیریت کنند. سوّم اینکه این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح میشود، مردمبنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با ارادهی مردم، سرمایهی مردم، حضور مردم تحقّق پیدا میکند. اقتصاد مقاومتی یعنی مقاومسازی، محکمسازی پایههای اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک میکند. کار اقتصادی و فعّالیّت اقتصادی دستِ مردم است، مال مردم است؛ امّا دولت ـ بهعنوان یک مسئول عمومی ـ نظارت میکند، هدایت میکند، کمک میکند. اینها چیزهایی است که آمارهای عجیبوغریب لازم ندارد، جلوی چشم همه است، همه میبینند. سنگ آهن، سنگهای قیمتی، انواع و اقسام فلزهای لازم و اساسی ــ که مادر صنایع محسوب میشوند ــ در کشور وجود دارد؛ این هم یک ظرفیّت بزرگی است.

پس مطلب اوّل اینکه این حرکتی که ما داریم انجام میدهیم، دغدغهی دیگر کشورها هم هست؛ مخصوص ما نیست. اینکه گفته میشود دانشمحور، معنای آن این نیست که عناصر با تجربهی صنعتگر یا کشاورز که در طول سالهای متمادی کارهای بزرگی را بر اساس تجربه انجام دادهاند، اینها نقش ایفا نکنند؛ نخیر، نقش بسیار مهمّی هم به عهدهی اینها است. فناوری اطلاعات (به انگلیسی: Information Technology)، همانطور که بهوسیله انجمن فناوری اطلاعات آمریکا (ITAA) تعریف شدهاست، «به مطالعه، طراحی، توسعه، پیادهسازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصاً برنامههای نرمافزاری و سختافزار رایانه میپردازد». در حقیقت، فرآوردهها و خدمات اطلاعاتی، پشتیبان پروژهها و اقدامهایی است که در برنامههای سازندگی و توسعه ملی مورد توجه بوده و در بسیاری از مواقع در پیشگیری از وقوع بحرانها، نقش اصلی را بر عهده داشته است. • نظارت بر کار مراکز ، کانون ها ، انجمن ها و مؤسسات هنری ، فرهنگی و تبلیغی و سینمائی استان از طریق صدور مجوز ایجاد ، توسعه و انحلال آنها با تأیید معاونت ذیربط و براساس اختیارات تفویض شده . ۵. تهیه و تنظیم ضوابط صدور مجوز تاسیس، تعلیق، انحلال، فعالیت و نظارت بر عملکرد رسانه های خارجی و عوامل خبری وابسته و مؤسسات خدمات رسان به رسانه های خارجی.

وی همچنین تاکید کرد که اتحادیه اروپا به رویکرد دو طرفه که گفتوگو بر سرمیز مذاکره را باقی میگذارد، ادامه میدهد. امسال که من دارم با شما حرف میزنم، کشفیّاتی درمورد گاز شده است که نشان میدهد که از آن مقداری که سال گذشته در آمارهای ما بود، از آن مقدار هم منابع گازی ما و ذخیرههای گازی ما افزایش پیدا کرده است؛ این وضع نفت و گاز ما است. یک عدّه افراد صنعتگر، ماهر، مجرّب، راه افتادند از تهران و شهرستانها ـ که بنده در اوایل جنگ خودم شاهد بودم، اینها را میدیدم؛ اخیراً هم بحمدالله توفیق پیدا کردیم، یک جماعتی از اینها آمدند؛ آن روز جوان بودند، حالا سنّی از آنها گذشته، امّا همان انگیزه و همان شور در آنها هست ـ رفتند داخل میدانهای جنگ، در صفوف مقدّم، بعضیهایشان هم شهید شدند؛ تعمیرات کردند، ساختوساز کردند، ساختوسازهای صنعتی؛ این پلهای عجیبوغریبی که در جنگ به درد نیروهای مسلّح ما خورد، امکانات فراوان، خودرو، جادّه، امثال اینها، بهوسیلهی همین نیروهای مجرّب و ماهر بهوجود آمد؛ امروز هم هستند، امروز هم در کشور ما الیماشاءالله؛ تحصیلکرده نیستند، امّا تجربه و مهارتی دارند که گاهی از تحصیلکردهها هم بسیار بیشتر و بهتر و مفیدتر است؛ این هم یکی از امکانات نیروهای ما است؛ هم در کشاورزی این را داریم، هم در صنعت داریم.

دیدگاهتان را بنویسید