وظایف و سیاست ها

نفی سلسله مراتب نظام بین الملل توسط ایرانیان انقلاب تداعی کننده ی نفی غرب به منزله ابژه فرادست بود که این گونه در گفتارهای سیاست خارجی نمایان شده بود. ایرانیان با اسارت زدایی در برابر “ابژه سلطه” یعنی آمریکا – غرب از خویشتن ایرانی خویش و احساس اسارت خویشتن در برابر این ابژه­ی سلطه محافظت می کردند. تنها به همین دلیل، کسانی که در غرب خواهان ترور پوتین هستند یا علناً گفتهاند که اگر روسهای عادی قیام و پوتین را سرنگون نکنند، باید پاسخگو باشند، به طرز خطرناکی غیرمسئول هستند. ما امروز در بین مردم و کسانی که دستشان به دهانشان میرسد هم اسراف زیاد میبینیم، در خیلی از موارد اسراف وجود دارد؛ خطاب هم میکنیم به مردم، لکن این از جملهی جاهایی است که «کونوا دُعاةَ الناسِ بِغَیرِ اَلسِنَتِکُم». علت آن هم، نه مسئلهی هستهای است، نه مسئلهی حقوق بشر است، نه مسائل دیگری از این قبیل است؛ علت آن را خود آنها هم میدانند، ما هم میدانیم؛ علت، استقلالخواهی ملت ایران است؛ علت، داشتن یک حرف نو بر پایهی مبانی اسلام است که برای کشورهای دیگر و ملتهای مسلمان الگو خواهد شد؛ میدانند که اگر جمهوری اسلامی در این عرصهها و میدانها موفق شد، دیگر جلوی رشد این حرکت را در دنیا نمیشود گرفت و این یک حرکت مهمی است؛ مسئله این است.

اینها مهمترین مشخصههایی است که در این سیاستها مورد توجه بوده؛ مطالب دیگری هم البته هست که در متن سیاستها وجود دارد؛ مهمترین آنها این ده نکته بود که من عرض کردم. واقعیت دیگری كه باید به آن توجه داشت، ظرفیتهای بیشمار ملی است؛ كه خوشبختانه مسئولین كشور، مسئولین دولتی – كه من امكان این را داشتم كه بالخصوص در این ایام با اینها ملاقات كنم – بعد از تشكیل دولت جدید، میبینم همه معترفند، معتقدند، واقفند، به ظرفیتهای بیشمار داخلی كشور؛ كه خب همین وجود این ظرفیتها هم بحمدالله رهنمون شد كه این حقیر و همفكران و همكاران و كمكها، به این مسئلهی اقتصاد مقاومتی برسیم؛ والا اگر كشوری از ظرفیت داخلی محروم باشد، نمیتواند یك اقتصاد مقاوم بهوجود بیاورد. این واحدها با توجه به اساسنامه و یا سایر اسناد قانونی در زمینه تحقیقات کاربردی و توسعهای، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال فناوری،ارائه خدمات تخصصی و تجاری کردن نتایج تحقیقات فعالیت داشته و شامل شرکتهای خصوصی، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و یا مراکز تحقیقاتی وابسته به جهاددانشگاهی و یا دستگاههای اجرایی هستند.

فعالیت خارجی، میتواند شامل گروه کوچکی از افراد باشد که برای ساخت نمونه اولیه، تحقیق و توسعه، عرضه محصول به بازار یا تجاریسازی آن، به دنبال شریک و منابع هستند. مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران در جلسه شورای پدافند غیرعامل با بیان اقدامات انجام شده در توسعه زیر ساخت شبکه و بهره گیری تمامی دستگاه های دولتی و بخش های غیردولتی از این ظرفیت برای ارائه خدمات گفت: رعایت دستورالعمل ها و ضوابط امنیت شبکه در کنار توسعه زیرساخت ها یک الزام است و همه دستگاه های اجرایی باید با جدیت به آن بپردازند. روند اتوماسیون، در سال 1952 با ساخت اولین ماشین NC در دانشگاهMIT وارد مرحله جدیدی شد که مشخصه بارز آن عبارت بود از جایگزینی کنترل انسانی با کنترل خودکار ماشین. اینها جز با یک حرکت جهادی و جمعی و دلسوزانه و مستمر – با الزاماتی که دارد و عرض خواهم کرد – میسر نخواهد شد. ، مشکلاتی است که داریم – مشکلات مزمن، مشکلات دیرپا – که اینها جز با یک حرکت اقتصادیِ جمعیِ مهم، امکان ندارد برطرف بشود؛ یکی از آنها وابستگی به نفت است که عرض کردیم، یکی از آنها عادت به واردات است – آن هم واردات بدون اولویت؛ عادتی است که متأسفانه دچار آن هستیم و این عادت را هم نتوانستیم کنار بگذاریم؛ نگاهمان به تولید خارجی است – تورم مزمن، بیکاری، معیوب بودن برخی از ساختارهای اقتصادی ما، اشکال در نظامات مالی ما – نظامات پولی ما، نظامات بانکی ما، نظامات گمرکی ما – اشکال در الگوی مصرف، اشکال در مسئلهی تولید، اشکال در بهرهوری؛ اینها مشکلات موجود کشور است، باید با اینها مقابله کرد.

انتقال فناوری «Technology Transfer» را میتوان فرآیند بهکارگیری فناوریهای موجود برای خلق نوآوری و محصولات جدید دانسته که با انتقال یافتههای علمی و فنی از یک سازمان به سازمان دیگر، موجب ارتقاء سطح توسعه و تجاریسازی میگردد. سؤال این است که آیا مطرح کردن اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی، به معنای این است که ما یک حرکت مقطعی میخواهیم انجام بدهیم؟ شفافسازی، شرط اصلی این فسادستیزی است؛ باید شفافسازی بشود، باید فضای رقابتی بهوجود بیاید، باید فضای با ثبات بهوجود بیاید؛ فعالِ اقتصادی در این شرایط خواهد آمد و احساس امنیت خواهد کرد. مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته در سه سال دوره متوسطه اول با در نظر گرفتن ضریب هر یک از دروس حداقل 378 باشد. دنیا و در بعضی جاها جزو چهار پنج کشور اول دنیا قرار داریم. ما به مردم نمیگوییم که ریاضت بکشند؛ اینجور گاهی بعضی القا میکنند. تکیهی ما بر استفادهی حداقلی از فروش نفت خام است؛ نفت را میتوان بهصورت فرآورده در اختیار گذاشت؛ که در این سیاستها دیده شده. در مقابل اقتصاد کلان، بررسی رفتار کلی و همفزون شده اقتصاد و عوامل مؤثر بر آن شامل بیکاری، تورم، رشد اقتصادی و سیاست پولی و مالی را تحلیل میکند.

دیدگاهتان را بنویسید