فناوری – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

در حال حاضر، اگرچه شناختی نسبی در رابطه با مفهوم انتقال فناوری وجود دارد، اما فرآیند اجرای کامل و صحیح آن بهطوری که اهداف تعریف شده را برآورده سازد، هنوز به درستی شناخته نشده است. وقتی که تغییرات ناشی از توسعه و استفاده از سیستم های اطلاعات شناخته می شود ، این تغییرات باید توسط ابزارهای رهیافت تغییر سنتی مدیریت شوند ( حوزه C ) .علاوه براین فرایند ، باید تغییرات اضافی مورد نیاز یا ناشی از تغییر اولیه و حوزه های مربوط نیز مورد ملاحظه قرار گیرند (نظیر تغییرات سازمانی ، تغییرات تکنولوژیک یا تغییر در رفتار انسانی) . از جمله مهمترین عللی که به استفاده گسترده از این سیستم به عنوان یک تکنیک مدیریت تولید منجر گردیده است، استفاده آن از قابلیتهای رایانه برای ذخیره سازی و دستیابی به حجم بالایی از اطلاعات است که این امر خود برای هر شرکت ضروری می نماید. هر یک از امور متنوع زندگی نسبتی را با آن محور هماهنگی برقرار میکند، این نسبت تعیینکنندهی کمیت و کیفیت لذتی است که آن امر در زندگی بهدنبال دارد و موجب تمدید حیات میشود. این را، هم دولت محترم، هم مجلس محترم باید توجه داشته باشند؛ نگذارند سیاستهای اقتصادی کشور در هر زمانی دچار تذبذب و تغییرهای بیمورد شود.

کاتوزیان،1372،120-122) حسین بشیریه در مورد این مقطع زمانی میگوید: «در دهساله اول، چنانکه گفتیم نظام سیاسی متکثر و کموبیش مبتنی بر اجرای قانون اساسی بود. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی (آزمون t و تحلیل عاملی و آزمون فریدمن) انجام شد. تصویر فوق را به دقت نگاه کنید؛ در سمت چپ مشکل ترافیک سنگین را در سطح یک شهر مشاهده میکنیم، و در سمت راست میتوانیم به یکی از راهحلهای بر طرف کردن این ترافیک سنگین پی ببریم: استفاده از قطارهای الکترونیکی پر سرعت. تحریم بنزین را در برنامه داشتند؛ اقتصاد مقاومتی تحریم بنزین را خنثی کرد. یکی از دوستان اطلاع دادند که یک ستاد دانشجوئی برای تحقیق در اقتصاد مقاومتی تشکیل شده. همچنین یکی دیگر از دوستان اطلاع دادند که در دانشگاه شریف مرکز مطالعاتیای تشکیل شده و در این زمینهها کار میکنند. این تحقیقها اگر به درد آن دستگاه مسئول هم نخورد یا به کار او نیاید یا نپسندد، قطعاً به کار شما میآید و به درد شما میخورد. اما حال این سوال مطرح می شود که برای تحول آفرینی در دستگاه سیاست خارجی کشورمان چه باید کرد؟

هدف این است. یک کشور به این خوبی، با این همه منابع، منابع طبیعی، با این موقعیت سوقالجیشی، با همهی امکانات، زیر نگین یک قدرتی در دنیا بوده؛ یک روز انگلیسها بودند، یک روز آمریکائیها بودند – در واقع نظام سلطه، دستگاه سلطه، امپراتوری سلطه. سلطه میخواهد برگردد به این کشور. از نظر نظام سلطه، گناه بزرگ ملت ایران این است که خودش را از زیر بار سلطه آزاد کرده. دشمنی وجود دارد در دنیا که میخواهد با فشار اقتصادی و با تحریم و با این کارهائی که شماها میدانید، سلطهی اهریمنی خودش را برگرداند به این کشور. ما باید یک اقتصاد مقاومتیِ واقعی در کشور به وجود بیاوریم. ولى این حقیقت در نظر بعضى از نویسندگان مبهم بوده از این رو، در ضمن بیان این تقسیم، درباره قداست دولت از نظر هگل و عدم قداست آن از نظر مارکسیستها سخنانى به میان کشیدهاند. دادهها معمولا بر اساس نیازدرخواستکنندگان، به اطلاعات مورد نظر تبدیل میشوند. میخواهند مجازات کنند به خاطر این گناه، که چرا خودت را از زیر بار سلطه، ای ملت! از این رو میتوان قوانین سیاسی را میتوان تجلی عملی نظم و انضباط علوم انسانی در هر جامعه دانست که قیود و تمایلات اخلاقی، اقتصادی، حقوق مالکیتی، قانون کار، حقوق شرکتها، سیستم بهرهمندی و توزیع ثروت و..

به هر حال اینجور نیست که مسائل اقتصادی در مد نظر آن مسئولین نباشد. طرحهائی که سالهای متمادی طول میکشید، امروز خوشبختانه با فاصلهی کمتری انسان میبیند که فلان کارخانه در ظرف دو سال، در ظرف هجده ماه به بهرهبرداری رسید. گفتمان سنت گرایی ایدئولوژیک دو گرایش عمده در درون خود داشت: یکی گرایش کاریزمایی و پوپولیستی که از سال 1368-1358غالب بود و دیگری گرایش محافظه کاران که از سال 1376-1368 حاکم شد. باید این را در کشور تقویت کرد. و بقیهی چیزهائی که مورد نیاز کشور است. این پروژه بسیار پیچیده است و نیاز به تعداد قابل توجهی متخصص IT دارد. تصمیمهای خلقالساعه و تغییر مقررات، جزو ضربههائی است که به «اقتصاد مقاومتی» وارد میشود و به مقاومت ملت ضربه میزند. اینها بسیار کارهای مهمی است. حالا آمریکا یک گوشهای از این امپراتوری است – اینها مسلط بودند بر این کشور؛ انقلاب دست اینها را کوتاه کرده. مسئله، مسئلهی فشار است، میخواهند یک ملت را به زانو در بیاورند؛ میخواهند انقلاب را زمین بزنند. آزاد کردهای. این ملت راه را پیدا کرده. با رشد تولید، یک کشور در دنیا اقتدار حقیقی و آبروی بینالمللی پیدا میکند. هدفمند کردن یارانهها هم در جهت شکل دادن به اقتصاد ملی است؛ که اینها میتواند هم رونق ایجاد کند – در تولید، در اشتغال – و هم موجب رفاه شود؛ اینها مایهی رشد تولید کشور، رشد اقتصادی کشور، مایهی اقتدار یک کشور است.

دیدگاهتان را بنویسید