فناوری اطلاعات و بهینهسازی مدیریت دانش: ابزارها و چالشها

1ـ تدوین اهداف کلان و راهبردی توسعه فناوری اطلاعات در کشور. وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: سه دستگاه در سطح اقتصاد کلان شامل بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی نقش آفرینی میکند.بر آنیم که سند پیوند دهنده بین این سه دستگاه نقشه راه رشد غیرتورمی و فقر زدایی باشد. افزایش جذب منابع و سرمایهگذاری خارجی و فناوری پیشرفته و گسترش بازارهای صادراتی ایران و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادی موردنظر در چشمانداز. بر همین اساس کارگزاران این دو حوزه یعنی سیاستمداران که کار ویژه آنها دستیابی به هدف سیاست و آزادی خواهان که کارویژه آنها دستیابی به هدف توسعه سیاسی است، واجد اهداف و کارکردهای متفاوتی میشوند که اگر درک درستی از این تفاوتها و همچنین از نسبت این اهداف و کارکردها با یکدیگر نداشته باشند، بسترهای تبدیل این تفاوتها به تعارض و برخورد را فراهم مینمایند. اکثریت مطلق سرورهای عملیاتی، بر بستر لینوکس و سیستمهای متنباز استوار بوده و در کلیه بخشهای مختلف حتی سایتهای آموزشی، از فناوریهای مجازیسازی استفاده شده است.

در این دیدگاه رسالت حکومت بیش از هر عامل دیگری معطوف به اسلام و امّت اسلامی در جهان است که این اصول حاکم در جهت گیری سیاست خارجی دولتهای نهم ودهم با نظام بین الملل از جمله اتحادیه اروپا هویداست. مشکلات مجموعهی اقتصادی کشور را در درون کشور باید پیدا کرد؛ ستون فقرات هم عبارت است از تولید؛ ستون فقرات اقتصاد مقاومتی که ما عرض کردیم، عبارت است از تقویت تولید داخلی؛ اگر این کار تحقّق پیدا کرد و همّتها متوجّه به این مسئله شد، مسائل کار بتدریج حل میشود، کار ارزش پیدا میکند، کارگر ارزش پیدا میکند، اشتغال عمومی میشود، بیکاری که یک معضلی است در جامعه بتدریج کم میشود و از بین میرود. معادن هم بایستی از خامفروشی معادن بشدّت پرهیز کنیم. برنامهی ششم را هرچه زودتر بایستی انشاءالله فراهم بکنید و همینطور که عرض کردیم، بهطور کامل منطبق بر اقتصاد مقاومتی، و زودتر به مجلس بدهید. ما معدن را باید جایگزین نفت کنیم؛ یعنی واقعاً بایستی ما بتوانیم. ما باید کاری بکنیم که هر وقت اراده کردیم، بتوانیم سر چاههای نفت خودمان را ببندیم؛ نه از کمبود مشتری بترسیم، نه از نداشتن بازار بترسیم، نه از نداشتن پول بهای نفت بترسیم؛ باید به اینجا برسیم. وقتی که اجازه نمیدهند که شما برای زمین خودت از بیرون آب بیاوری، باید چاه حفر کنی و از درون زمین خودت آب بیرون بیاوری تا محتاج آب آن همسایهی بخیل نباشی؛ باید از درون خود استمداد کنیم و بتوانیم کارها را پیش ببریم.

ما این سنگ را همینطور یک دفعهای بِکَنیم، بفرستیم ایتالیا که آنها بعد تبدیل کنند و ارزش افزودهاش را چند ده برابر ببرند، احیاناً گاهی برای خود ما هم آنها را بفرستند و صادر کنند داخل کشور ما، آدم خیلی زورش میآید که یکچنین چیزی بشود. بنابراین کسی بیاید مثلاً فرض کنید فقط یک کلمهی «اقتصاد مقاومتی» را که ما گفتیم، دائم بیاید تکرار بکند، دنبالش عملی نباشد، بله، از صِرف گفتن این حرف، کاری ساخته نیست؛ امّا خود این شعار «اقتصاد مقاومتی» اگر در دل و زبان فعّالان کشور که از جملهی مهمتریناش شما دانشجوها هستید، دنبال بشود و تکرار بشود -که حالا اگر انشاءالله فرصت شد تا قبل از اذان، عرض میکنم- آنوقت مهم است. احتمالاً دستگاههایی که از هزاران سال قبل برای کمک به انجام محاسبات استفاده شدهاند، در ابتدا به شکل چوب خط بودهاند. البته تحریم برای ما جدید نیست، ما سی سال است تو تحریمیم. من سالها پیش -شاید بیست سال پیش- در دولتِ آنوقت گفتم. چون به نظر من امسال باید تصویب بشود، یعنی باید هرچه زودتر این کار انجام بگیرد. نگاه دوّم به اقتصاد کشور نگاه به پیشرفت اقتصاد با استفاده از کمک بیرون از مرزها است؛ میگوید سیاست خارجیمان را تغییر بدهیم تا اقتصاد ما درست بشود، با فلان مستکبر کنار بیاییم تا اقتصاد رونق پیدا کند، تحمیل قدرتهای مستکبر را در بخشهای گوناگون و مسائل گوناگون بپذیریم تا اقتصادمان رونق پیدا کند؛ این هم نگاه دوّم است.

اگر شعار، خوب، پُرمحتوا، پُرمضمون، حاکی از یک حقیقت قابل گسترش فکری انتخاب بشود، این میشود هم حرف، هم عمل؛ مطرح کردن آن جهتدهنده و برانگیزاننده است. یکی از چیزهایی که برای تشکّلها به نظر من خیلی لازم است و خوب است، فهم وضع کنونی کشور است. عزیزان من! شما وقتی که یک جنس داخلی را خرید میکنید بهجای جنس تولید خارجی، هم به همین اندازه کار و اشتغال ایجاد کردهاید، هم کارگر ایرانی را وادار کردهاید به اینکه ابتکار خودش را بیاورد میدان؛ جنس داخلی که مصرف شد، آن کنندهی کار، ابتکاراتی دارد، این ابتکارات را روزبهروز افزایش خواهد داد؛ شما وقتی که جنس داخلی مصرف میکنید، ثروت ملّی را افزایش دادهاید. و استانها هم آنطور که به من گزارش شد، استاندارها و افرادی از این قبیل اظهار میکنند که میتوانند بخش خصوصی را وارد کنند در قضیّهی معدن و در بعضی جاهای دیگر. ۱۵. بررسی امکانات فناوری نوین و استفاده بهینه از آنها در جهت ارتقاء کیفی آموزشها ، توانمندسازی وتوسعه ظرفیت نیروی انسانی بخش فرهنگ و هنری کشور. این فناوری مانند شرکت شجره نامه آنلاین فقط یک کلیپ کوچک ۱۰-۲۰ ثانیهای بر اساس یک عکس قدیمی از بستگان شما ایجاد نمیکند.

دیدگاهتان را بنویسید