سیاست خاورمیانهای چین

این موضع چین همیشگی و روشن است و طبعا در رابطه با مسئله اوکراین نیز صدق میکند. پاسخ: اخیرا جناب آقای وانگ یی، عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه چین، پنج نکته را در خصوص موضع چین در رابطه با مسئله اوکراین به شرح زیر تشریح نمودند. در اوایل سال جاری میلادی، آقای امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران سفری موفقیت آمیز به چین داشت. در این چارچوب چین برای متمرکزسازی همافزایی بینالمللی در امر حمایت از بازسازی افغانستان به تلاشهای خویش ادامه خواهد داد و در عین حال همکاری نزدیک خود با کشورهای منطقه در این خصوص را محفوظ خواهد داشت. چو ئن لای به عنوان یک رهبر توسعهطلب توانسته بود در طی این مدتِ طولانی از عمر نخستوزیری، جریانی را از اعتدالگرایان «تجدیدنظرطلب» حمایت و سازماندهی کند که این افراد به عنوان نسل بعدی رهبران چینی بتوانند مسیر جهانیسازی را درکشور خود پیاده کنند و به آرمان گشایشِ درهای چین به درون در قالب «سیاست درهای باز» جامه عمل بپوشانند؛ فرد شاخص این جریان از تجدیدنظرطلبان «دِنگ شیائوپینگ» است که بعد از مرگ مائو زدونگ و چو ئن لای او هم به مدت سی سال در مقام رهبری حزب حضور داشت و توانست این جریان اصلاحطلب درونِ قدرت را به آرمان لیبرالیسم برساند.

در چنین وضعیتی جامعه بینالمللی نیز باید بر مبنای تحقق اصل “محور بودن مردم افغانستان در تحولات این کشور، و همه چیز افغانستان از آن ملت این کشور است” با محوریت قرار دادن احترام و برابری، نگرشهای منطقی و عملگرایانه، ضمن تقویت ارتباطات و تعاملات خویش با طرف افغانستانی، این کشور را در حرکت گام به گام خویش در مسیر بهبود اوضاع سیاسی و حکمرانی داخلی هدایت نمایند. اول، چین بر لزوم حفظ و احترام به حق حاکمیت و تمامیت ارضی تمام کشورها تاکید داشته و بر پایبندی حقیقی به اصول و موارد مندرج در منشور ملل متحد تصریح دارد. چین قاطعانه بر سیاست دوستی با تمام اقشار مردم افغانستان پایبند خواهد بود و به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی این کشور احترام می گذارد و به هیچ وجه در امور داخلی آن دخالت نخواهد نمود. چین ضمن چیره شدن بر انواع دشواریها، با تمام توان به یاری ایران پرداخت و نسبت به ارسال محمولههای درمانی و واکسن به ایران اقدام نمود.

ملت چین در هنگام درگیری همه جانبه با فراگیری ویروس از حمایتهای گرم ملت ایران بهرهمند شد و با فراگیری ویروس در ایران، چین ضمن چیره شدن بر انواع دشواریها، با تمام توان به یاری ایران پرداخت و نسبت به ارسال محمولههای درمانی و واکسن به ایران اقدام نمود. چین در عین حال اقدامات لازم برای برگزاری شایسته اجلاس وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان را انجام داده و نقش خویش به عنوان یکی از همسایگان افغانستان را در امر تثبیت صلح و ثبات بلندمدت در این کشور ایفا خواهد نمود. کریستن سن در مورد پیروز نظری دیگری دارد و بر آن است که وی یعنی پیروز به چین رفت و از خاقان کمک خواست که در خواست او مورد قبول قرار نگرفت.او در چین که تا اینکه در سال 672 در گذشت (54) .بعد از پیروز امپراتور چین به پسر پیروز(نرسی)که در چین به صورت گروگان میزیست، کمک کرد تا بر کشور خویش مسلط شود ولی او نیز به سر نوشت پدر دچار گردید.زیرا فرمانده پیاده نظام چینی، پیسینگ-چئین، و سربازان تحت فرماندهی او را یاری پیروز منصرف شدند و او به مقصود نرسید.وی به مدت 20 سال در طخارستان اقامت نمود و کاری از پیش نبرد (55) .

از زمان تحولات اخیر در افغانستان، چین ارتباطات خویش با بخشهای مربوطه افغانستان را حفظ نموده و از سویی نیز امر هماهنگیهای بینالمللی را با رویکردی مثبت پیگیری نموده تا از رهگذر چنین فضایی، در روند جایگزینی ثبات بجای آشفتگی در افغانستان یاریگر این کشور باشد. چین از این پس نیز نسبت به واردات محصولات با کیفیت کشاورزی کشور افغانستان اقدام خواهد نمود تا از این طریق ملت افغانستان را در امر افزایش تولید و ارتقای درآمدهایشان یاری دهد. در این چارچوب، تمام کشورها باید ضمن حراست از جایگاه محوری سازمان ملل متحد، به ارتقای کارکرد مکانیسمهای چند جانبه مختلف که به مسائل افغانستان میپردازند را پیگیری و ترغیب نمایند. اکنون روز به روز بر تعداد کشورهایی که به طرق مختلف ارتباط و تعاملاتی را با دولت موقف افغانستان برقرار میکنند، افزوده میشود و این روندی مناسب و قابل قبول است. دوم، ترویج تعامل؛ ترویج تعاملات منطقی و گفتوگوی تمام طرفها در افغانستان مسألهای است که باید تداوم یابد. پرواضح است که تحریمهای یک جانبه و رویکردهای قلدرمآبانه جایی در میان ملتها نداشته و قطعا قابل تداوم نخواهند بود. حتی اگر قرار شود که پرونده ایران به شورای امنیت منتقل شود، طبیعی است که چین و روسیه مانع تصویب قطعنامه شوند.

دیدگاهتان را بنویسید