سرپرست سازمان فناوری اطلاعات منصوب شد – ایرنا

پروانه انتشار فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری در تاریخ 87/2/23 به شماره ثبت 124/891 از سوی معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردیده است. ۱۴. حمایت مادی و معنوی از اصحاب فرهنگ، هنر، قلم، پژوهشگران، محققین و مجامع، انجمنها و گروههای غیر ایرانی علاقهمند به فرهنگ اسلام، ایران و انقلاب اسلامی بهمنظور خلق آثار فرهنگی مرتبط. ترس از دست دادن موقعيت شغلي، ترس از تغيير در رفتار افراد، ترس از ناتواني در کار با فناوري و ترس از آثار ناخواسته و ناشناخته فناوري بر زندگي فردي و اجتماعي هميشه همراه با ظهور فناوري هاي نوين مطرح شده است. شاید دلیل این امر نگاهی باشد که حضور زنان در عرصههای سیاسی را معادل با ایجاد مشکلاتی در زندگی شخصی و خانوادگی میداند. البته، پتانسیل سوء استفاده نیز وجود دارد، اگرچه D-ID (سازنده فناوری) برای جلوگیری از این اتفاق، حفاظهایی ایجاد کرده است. یعنی ما وقتی راجع به بسیج صحبت میکنیم و این مطالب را میگوییم و تواناییهای بسیج را میگوییم، نمیخواهیم برای قوّهی مجریّه یک رقیب بتراشیم؛ نخیر، قوّهی مجریّه وظایفی دارد، مسئولیّتهایی دارد که باید آنها را انجام بدهد، وظیفهاش است، امّا بسیج میتواند کمک کند به قوّهی مجریّه برای جهتدهی صحیح، برای جلوگیری از خطا و انحرافِ در مسیر.

کمک کند؛ مثل همین اقتصاد مقاومتی که بعضی از آقایان اشاره کردند. اشاره کردند به حرکات مردم اصفهان در زمینهی اقتصاد مقاومتی؛ بله، بنده هم همین عقیده را دارم. اوّلاً پیگیری برای تحقّق قطعی طرحها؛ ببینید، ما یک تصمیمی میگیریم، ابلاغ هم میکنیم، اصرار هم میکنیم، امّا اگر تا آخر خط نرویم و این آبی را که از چشمه جاری شده به مزرعه نرسانیم، کار تمام نیست؛ کارِ تمام آن وقتی است که همهی این کارهایی را که ایشان و مجموعهی همکار ایشان در دولت در مورد این کارهای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انجام دادهاند، یکیکِ این طرحها به نتیجه برسد؛ یعنی تعقیب کنند و قدمبهقدم دنبال کنند این کارها را؛ این مسئلهی اوّل است که به نظر بنده خیلی مهم است و باید انشاءالله انجام بگیرد. امروز یکی از چیزهایی که از لحاظ عملی مهم است، مسئلهی اقتصاد است؛ دشمن روی اقتصاد کشور ما متمرکز شده. از این رو یکی از ابعاد مهم و کاربردی پژوهش در رشتهی مطالعات برنامهی درسی معطوف به کاربست یافتههای علمی است که از آن به «فناوری برنامهی درسی» تعبیر میشود. زارعپور با بیان اینکه حراست چشم همیشه بیدار یک مجموعه است، گفت: وظیفه حراست صیانت از سرمایههای یک سازمان است که بالاترین این سرمایه، نیروی انسانی آن است.

آنوقت یک عدّهای میآیند روی کمبودها انگشت میگذارند، مبالغه میکنند، اغراق میکنند، پیشرفتها را نمیگویند، راهحلها را هم نمیگویند! کشوری که اقتصاد قوی داشته باشد، پولش هم ارزش پیدا میکند، مسئولینش هم ارزش پیدا میکنند، مردمش هم اعتبار پیدا میکنند و دیگر نمیشود بر اینها تحمیل کرد. یک گزارش خوبی را آقای دکتر جهانگیری دادند از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛ خب حالا اینکه ایشان میگویند «من اختیاراتم افزایش پیدا نکرده»، این واقعاً خبر خوبی برای من نیست، ما توقّعمان این است که ایشان به معنای واقعی کلمه فرماندهی کنند؛ خب، آقای رئیس جمهور هم به ایشان حقیقتاً اعتماد دارند، ما هم که ایشان را قبول داریم و بنابراین خوب است که همینطور بتوانند واقعاً به معنای واقعی کلمه فرماندهی کنند؛ چون در زمینهی همین کارهایی که انجام گرفته نکاتی هست که عرض خواهم کرد. این اقتصاد مقاومتی که ما عرض کردیم، اگر بتواند از قوّت و قدرت بسیج استفاده کند، میشود اقتصاد مقاومتی مردمسالار؛ در علم همینجور است، در پیشرفتهای گوناگون اجتماعی همینجور است، در سیاست همینجور است؛ مظهر مردمسالاری دینی، بسیج است.

سیاست نفت و بالا پایین شدن نفت، دست دیگران است؛ نفت مال ما است امّا اختیارش دست دیگران است. مال را وقتی میخواهیم در زندگیِ شخصی خرج کنیم، در زندگیِ معمولی خرج کنیم، صرفهجویی بکنیم، این همان خصوصیّت اصفهانی است؛ وقتی هم میخواهیم در راههای خدایی و عمومی مصرف کنیم، باز گشادهدستی کنیم، اینهم خصوصیّت اصفهانی است. سرفصل اوّل مربوط به مسائل اقتصاد است؛ همچنانکه اشاره کردند. مسئلهی منابع ارزی هم مسئلهی مهمی است؛ که خب، حالا آقایان توجه دارید. یک مسئلهی دیگر، پیشرفت اقتصادی و حلّ مشکلات مردم است. حضرت آیتالله خامنهای به سخنان یکی از نخبگان علمی درخصوص اقتصاد مقاومتی اشاره کردند و گفتند: اقتصاد مقاومتی یک اندیشهی تجربهشده در دنیا است و فقط اختصاص به ما ندارد. ایشان چگونگی بهرهبرداری از اقتصاد مقاومتی را منوط به اهداف کشورها دانستند و افزودند: جدای از نحوهی جهتگیری و بهرهبرداری، این موضوع که اقتصاد مقاومتی، کشور را در برابر تکانههای گوناگون جهانی اعم از بدخواهانه یا غیر بدخواهانه حفظ خواهد کرد یک اصل پذیرفتهشده است. برای پیاده سازی اصولی طرح شهر الکترونیکی و هوشمند کیش به عنوان پایلوت کشور، از یک شرکت ایرلندی با تجربه برای تدوین طرح راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات کیش استفاده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید