تعامل فناوری اطلاعات با توسعه انسان محور

معاون وزیر نفت ادامه داد: دهه نخست را میتوان دهه استقرار ساختار اداره صنعت نفت دانست، در آن زمان در ادبیات فنی ما موضوعی به اسم ارزش افزوده و فناوری وجود نداشت، البته روش منطقی بود و باید ساختار را استحکام میبخشیدیم. تجارتهای مختلف وابسته به این صنعت هم سهم قابل توجهی از جذب نیروی کار را در سالهای اخیر به خودشان اختصاص داده اند. اینکه ما مذاکره بکنیم، روی کاغذ بیاوریم، بنویسیم، امضا کنیم، بعد آنها هم بهحسبِ ظاهر یک کاری انجام بدهند منتها تحریمها برطرف نشود و تجارت راه نیفتد، پیدا است که یک اشکالی در آنجا هست؛ نباید بگذاریم این اشکالات به وجود بیاید و در آنجا هم باید خودمان را قوی کنیم. بسیاری از معلمان به دانشآموزان اجازه میدهند به صورت شخصی در مورد موضوعات خاص به تحقیق بپردازند؛ آنها میتوانند نتیجهی این تحقیق را با کمک تختهی سفید هوشمند با دیگر دانشآموزان یا کل کلاس به اشتراک بگذارند. دانشمندان میتوانند از طریق این اطلاعات جمعآوری شده و با استفاده از ابزارهای فناورانه به بیان علل وقوع پدیدهها بپردازند و همهی این فرایندها را میتوان پژوهش نامید. برای نمونه، تا مدتی پیش، روزنامه همشهری با دو هفته تأخیر به استرالیا میرسید؛ اما هم اکنون در استرالیا، کاربران میتوانند پیش از چاپ و توزیع روزنامه در تهران، از طریق اینترنت به محتوای آن دسترسی پیدا کنند.

هدف اصلی مدیریت فناوری اطلاعات برای تولید ارزش از طریق استفاده از فناوری میباشد. هدف از این دوره ارائه درکی مناسب از فناوریهای مرتبط با شبکههای کامپیوتری، مهارت در طراحی و تولید سیستمهای مالتی مدیا برای توزیع در سطح شبکه و آگاهی از ابزارها و روشهای مودنیاز برای تغییر وظایف تجارتی و مدیریتی از طریق انجام معاملات به صورت الکترونیکی است. البته باید خاطرنشان ساخت از آنجا که برنامه ریزی و طرح ریزی فرایند ساخت قطعات بسیار متکی به تجربه و قضاوت برنامه ریزان است، خودکارسازی کلیه فعالیتهای یادشده، کاری بس دشوار بوده و غالب سیستم های موجود طراحی فرآیند، توان اجرای تمامی فعالیتهـای فوق را ندارند، بلکه در اکثـر موارد تنهـا مــــی توانند خدمات پشتیبانی تصمیم گیری ارائه کنند. نظارت برمیزان اثربخشی مدیریت رخداد و ارائه توصیه هایی برای بهبود. ۲. نظارت بر فعالیت هیأتها در حوزه ستادی و واحدهای استانی و راهنمایی، هدایت و آموزش آنها به منظور اجرای قانون. 4- شرکتهای کوچک و متوسط فناوری: شرکتهایی که از نظر گردش مالی جزء20 درصد اول شرکتهای بزرگ کشور نبوده و اکثریت سهام آنها متعلق به شرکتهای بزرگ مذکور نباشد. غرض این است که کشور احتیاج دارد. اما در زندگی بر مدار قرب، ثروت سندی است بر امکان خدمت بیشتر به دیگران؛ یعنی کسی که پول بیشتری دارد، اجازهي بیشتری برای خدمت به دیگران دارد و کسی که درآمد بیشتری کسب میکند، امکان بیشتری برای خدمت به دیگران برای خود فراهم میکند.

الان سی و هفت سال است این انقلاب روزبهروز دارد رشد میکند، پس ما تواناییم که توانستیم رشد کنیم. واقع شده دیگر. ما الان سی و هفت سال است داریم حرکت میکنیم، پیش میرویم، کار میکنیم، ایستادگی میکنیم. طرف، ابزارهای قدرتش زیاد است، تواناییهای زیادی دارد، به هیچ وجه ما دشمن را دست کم نمیگیریم و میدانیم دشمن که هست و چه هست و چه قدر توانایی دارد، اما از توانایی خودمان هم نمیتوانیم غفلت کنیم، ما هم تواناییهای زیادی داریم. این، راه و جادهی مستقیم و روشنی است به سمت آن چیزی که به آن احتیاج داریم. و آن را مربوط کند به یک چنین چیزی. با توجه به این پیش فرض که توسعه سیاست اجتماعی به عنوان بخشی از وظایف نظام سیاسی برای ایجاد عدالت توزیعی و عدالت رویهای در کنار خصلت پاسخگویی و کارایی، میتواند به عنوان یکی از ابزارهای پیشران دولت – ملتسازی در ایران تلقی شود، پرسش مقاله این است که آیا سیاست اجتماعی در ایران ظرفیت پیشران دولت – ملت سازی را داشته است؟ بنابراین آنچه که من به عنوان شعارِ امسال انتخاب میکنم، عبارت است از «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل».

این که عرض کردیم به شما که خدا مبارک کند، درواقع همهی این حرفها در این «مبارک» هست، از همهتان متشکرم. اوّلِ صحبت عرض کردم که یک دوراهیای را دشمن نشان میدهد به ما؛ میگوید یا بیایید تسلیم آمریکا بشوید و هر چه او میگوید گوش کنید، یا فشار و تحریم ادامه پیدا میکند؛ این یک دوراهی است که گفتیم غلط و دروغ است، امّا یک دوراهی دیگری وجود دارد: یا بایستی مشکلات تحریم را تحمّل کنیم یا ایستادگی کنیم بهوسیلهی اقتصاد مقاومتی.(۶) خیلی خب، آمادگی شما خوب است، منتها برای اقتصاد مقاومتی، صِرف آمادگی کافی نیست؛ ما گفتیم «اقدام و عمل». این عرض ماست. اگر این بشود آن وقت انشاءالله عید، مبارکِ به معنای واقعی خواهد بود. روزگارِ همهچیز است. روزگار مذاکره هم هست؛ باید در مذاکره قوی بود و جوری باید مذاکره کرد که بعد سرمان کلاه نرود. خب، بنده خبر دارم که واقعاً آقایان کار میکنند و مشغولند؛ هم ایشان و هم همکارانشان؛ و باید تشکّر کنیم از اینکه این کار را میکنند. من یک فرصتی دارم در این دیدار که اوّلاً تشکّر کنم از زحماتی که دوستان دارند در بخشهای مختلف میکشند، بخصوص در همین زمینهی مسائل اقتصاد مقاومتی که حالا اسم آقای جهانگیری را آوردیم، و ایشان در نقش ادارهکننده و فرماندهی قرارگاه این اقدام بزرگ، بنا است نقش ایفا کنند.

دیدگاهتان را بنویسید