بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپا در سه دهه اخیر

سیاست در چنین نوعی از زندگی اساساً چیست؟ به عبارت دیگر اگر چنین حقیقت واحد و محور مشترکى در بیان سیستمهاى سیاسى حاکم بر جوامع مختلف وجود نداشته باشد اطلاق واژه سیاستبر آنچه که در جوامع مختلف جریان دارد از نوع کاربرد مشترک لفظى بر معانى متعدد و گوناگون آن خواهد بود; در صورتى که بدون شک واژه سیاستبه صورت مشترک معنوى و با مفهوم و معنى واحد بر سیاستهاى جوامع مختلف اطلاق مىشود و سخن ما این است که در گام نخست این مفهوم واحد و مشترک را لازم است توضیح دهیم. یکی از متفکران برجسته معتقد به چنین نظری هربرت اسپنسر بود که عقیده داشت دولت میتواند و باید به شهروندان خود اجازه دهد از حقوق تبعه بودن آزاد باشند و نیز بار سنگین وظایف تبعه بودن را از دوش براندازند. او بر تخصص، مهارتهای فنی، و توانایی­های اداری وزرای خود در انجام امور محوله تأکید داشت. ۲۳. نظارت بر انجام امور مالی نظیر تنظیم و کنترل حسابها در چارچوب اعتبارات مصوب، انجام صحیح هزینه ها و سایر پرداختها، وصول درآمدها و سایر دریافت ها بر اساس قوانین و مقررات مربوط. ۱۵. تعامل و همکاری با دستگاهها و سازمانهای تابعه و استانها در جهت تنظیم برنامه و بودجه سنواتی آنها و مبادله موافقت نامه های مربوطه و نظارت بر حسن اجرای آنها.

32- تقویت و تسهیل حضور فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی و سازمانهای فرهنگی بینالمللی. ۱۲. مطالعه و بررسی بمنظور اصلاح ساختار سازمانی دستگاه و سازمانهای وابسته ، منطبق با برنامه های کلان و ملی، سیاست ها، ضوابط و مقررات مربوطه. ۱۲. اقدام لازم به منظور وصول به موقع درآمدها اعم از درآمدهای عمومی و اختصاصی. ۴. برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور تأمین مطلوب خدمات رفاهی، تفریحی، مسافرتی، درمانی، بهداشتی و مددکاری کارکنان و خانواده های آنان. ۸. برنامه ریزی و طراحی برنامه جامع نیروی انسانی از جمله بهسازی ترکیب نیروی انسانی، جذب و نگهداری نیروی انسانی ، ارتقاء مهارت و کارآیی ( آموزش کارکنان و مدیران وزارتخانه ) . ۵. برنامه ریزی بمنظور تامین خدمات و کادر خدماتی لازم از قبیل پذیرائی، نظافت، فضای سبز، حمل و نقل، تاسیسات از طریق واگذاری وظایف به بخش غیر دولتی در اجرای موازین مربوط و نظارت و کنترل خدمات ارائه شده بخش مذکور از نظر کمی و کیفی. ۳۰. تدوین و تنظیم کمی و کیفی مواد آموزشی و نظارت بر اجرای دوره ها حسب ضرورت. • تنظیم بودجه و اجرای کلیه طرحهای عمرانی مربوطه .

۲۱. انجام کلیه امور مربوط به بازنشستگی وظیفه بگیر و انتقال حق بیمه کارکنان ، بین صندوقهای بازنشستگی ، استرداد کسور کارکنان بازخریدی و تغییر صندوق بازنشستگی کارکنان. ۲۱. نظارت بر بررسی، مطالعه و تدوین ضوابط و دستورالعملهای لازم بمنظور اجرای مؤثر و صحیح قوانین، مقررات و آئین نامه های اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی وزارتخانه و واحدهای تابعه استانی. ٦. صدور مجوز و پروانه فعالیتهای فرهنگی، هنری، سینمایی، ویدئویی، مطبوعاتی، خبری، تبلیغاتی، اطلاعرسانی، آموزش و پژوهش فرهنگی و هنری، صنوف فرهنگی و هنری، انجمنها، مؤسسات، کانونها و مراکز فرهنگی و هنری برطبق ضوابط و دستورالعملهای صادره. • نظارت بر فعالیتهای فرهنگی ، هنری و تبلیغاتی اقلیتهای مذهبی اسلامی استان . • نظارت برکار واحدهای صنفی و فعالیت مراکز هنری ، فرهنگی ، سینمائی ، مطبوعاتی و تبلیغی و چاپ و انتشارات استان در حدود آئین نامه ها و مقررات . • مشارکت و اقدام در ایجاد ، توسعه ، بهره برداری و تجهیز تأسیسات فرهنگی ، سینمائی کتابخانه های عمومی استان .

۷. نظارت و هماهنگی در زمینه های اجرای برنامه های فرهنگی و هنری در استانهای مرزی. ١٥. برگزاری و تشکیل جشنوارهها، نمایشگاهها، مراسم، مجامع و مسابقات فرهنگی و هنری در داخل و خارج از کشور. ۹. رسیدگی و اقدام در مورد دعاوی استخدامی کارکنان و شرکت در مجامع قضایی ذیربط با مشارکت دفتر حقوقی. ۱۶. هماهنگی و برقراری ارتباط منسجم و مستمر با شورای عالی انفورماتیک و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کشور و سایر مراجع ذیربط. ۲۷. ارزیابی مستمر عملکردهای مالی با رویکرد ارایه پیشنهاد به مراجع ذیصلاح در جهت بهبود مستمر و اثر بخشی آنها. ۱۸. طراحی نظام ارزشیابی آموزشهای ضمن خدمت کارکنان در جهت بهبود مستمر برنامه های آموزشی. به خدشهدار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد. ۱۴. طراحی و استقرار نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، ملی و بین المللی . ۱۱. انجام اقدامات لازم در جهت وصول مطالبات و احقاق حقوق وزارتخانه. ۱۷. راهبری، هدایت و ایجاد زمینه های لازم بمنظور تحقق برنامه ها و تحول اداری در قالب قوانین و مقررات، ساختار و تشکیلات، روش های انجام کار، آموزش و تجهیز نیروی انسانی و تقویت مشارکت کارکنان با رویکرد مهندسی مجدد ساختار و فرآیندها.

دیدگاهتان را بنویسید