انتقال فناوری – شرکت رهپویان دانش و فناوری فرا

تمامی جنبههای فرهنگی، اجتماعی و زبانی (سازگار با زبان) موارد ذکرشده نیز جزئی از موضوعات فناوری اطلاعات و ارتباطات است. 5- تمرکز دادن کلیة امور دارای ماهیت قضائی در قوة قضائیه با تعریف ماهیت قضائی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط براساس آن و رسیدگی ماهوی قضائی به همة دادخواهیها و تظلمات. طبق گزارش کمیته ISO/IEC JTC 1، سه فناوری پایه (فناوری اطلاعات، لوازم الکترونیکی مصرفی و مخابرات) به گونهای همگرا میشوند که کاربرد هر یک از آنان در تمامی سه حوزه محسوس باشد. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به ترکیب صنایع تولیدی و خدماتیای میپردازد که محصولاتشان فرایند پردازش اطلاعات و ارتباطات را از طرق الکترونیکی مانند تراگسیل و نمایش ، تقویت یا اجرا مینمایند. بر اساس گزارش معاونت پژوهشهای اقتصادی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، «کلیه فناوریهایی که در جمعآوری، انتقال، ثبت، پردازش، انتشار و نمایش اطلاعات به بشر کمک میکند» را فناوری اطلاعات و ارتباطات میگویند.

بنا بر گزارش پارک علم و فناوری دانشگاه، در دنیای امروز، چاپ سهبعدی بسیاری از فناوریها و مواد را پوشش میدهد، چون تقریباً در همه صنایع نفوذ کرده است و میتوان گفت چاپ سهبعدی با پیشرفت و تکامل، بهمرور همه صنایع موجود در جهان را متحول میکند. به اختصار میتوان گفت فناوری نرم، فناوری اندیشمندانه ی خلاقیت و نوآوری است که در اندیشه، ایدئولوژی، احساس، ارزشها، دیدگاههای جهانی، رفتارهای فردی و سازمانی و تمامی جنبههای غیرمادی جامعه ی بشری تمرکز یافته است. تعریف منفرد: زیستفناوری عبارتست از کاربرد علم و فناوری در زمینه ارگانیسمهای زنده و همچنین اجزا، محصولات و مدلهای مرتبط به این ارگانیسمها. طبق تعریف دکتر Earl Hunt، علوم شناختی تلاشی برای یکپارچهسازی دیدگاههای فکری مرتبط با مطالعات روانشناسی، زبانشناسی، انسانشناسی، فلسفه، علوم کامپیوتر و علوم اعصاب است. بسیاری از ذینفعان در هوانوردی، مهماننوازی و سایر بخشهای مرتبط با گردشگری احتمالا برای سفر بدون تماس تلاش خواهند کرد.

6- فراهمآوردن زمینههای اشتغال بیشتر با ایجاد انگیزههای مناسب و حمایت و تشویق سرمایهگذاری و کارآفرینی و توسعة فعالیتهای اشتغالزا درجهت کاهش بیکاری، بخصوص در بخشهای کشاورزی و صنایع تبدیلی و کارگاههای متوسط و کوچک. کارگاه آموزشی “آشنایی با فضای ابری دانشگاه” ویژه همکاران شاغل در حوزههای مختلف دانشگاه برگزار شد. ارتقا سطح عضویت دو آزمایشگاه پارک علم و فناوری استان در شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. • بزگزاری جشنواره ها ، مجامع ، نمایشگاهها و سایر فعالیتهای نظیر فرهنگی و هنری و سینمائی در استان و اعطای جوایز و اجرای طرحهای تشویقی و حمایتی با هماهنگی معاونت مربوطه . هر دویِ اینها (هم سیاستِ واقعی و هم واقعگراییِ سیاسی) مایل اند از این پیشفرض شروع کنند که جستجو، در اختیار گرفتن، و به کار انداختنِ قدرت مسئلهٔ عمده و اصلیِ سیاست است. معمول ازنظر طرفداران توسعه سیاسی، همه عوامل خارجی و داخلی، اعم از قدرتهای بزرگ، نیروهای سیاسی چپ و مذهبی، و حکومتهای استبدادی همگی در شکست روندهای توسعه سیاسی و ایجاد جامعه مدنی نقش و تأثیر داشتهاند، اما خود آنها هیچ نقشی نداشتهاند، اما آیا واقعاً میتوان نقش اساسی و تعیینکننده آنها در شکست تاریخی توسعه سیاسی از مشروطه تا اصلاحطلبی دهه 70 را نادیده گرفت؟

بنابراین، تفاوت نظامهای سیاسی، امکان یا امتناع دستیابی به هدف توسعه سیاسی را متنوع و گوناگون میکند، اما این تنوع ساختاری، تحت هیچ شرایطی، عدول از هدف سیاست مدرن که فرض اصلی آن، تأمین قدرت ملی است را برنمیتابد و این بدان معنا است که کار ویژه سیاستمدار، جهانشمول و قابلتعمیم به همه نظامهای سیاسی است. هدف نانوفناوری، استفاده از خواص و پدیدههایی است که تنها وابسته به ساختار و اندازه هستند و با اتمها و مولکولهای منفرد یا برونیابی خواص ماده در اندازه بزرگتر، تفاوت دارند. در حقیقت هرقدر شاه بیشتر اعتراض می کرد مهمات بیشتر در اختیار منتقدین رژیم می گذاشت که دور باطل انتقاد، عصبانیت، و روابط آسیب دیدهتر را به دنبال می آورد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قوانین واگذاری امکانات مازاد به ارائهکنندگان خدمات فناوری اطلاعات را تصویب و ابلاغ کرد. دکتر قدسی پور حمایت دستگاه ها از دستاوردهای فناورانه را یکی دیگر از موتورهای اقتصاد دانش بنیان عنوان کرد و یادآور شد: این در حالی است که علی رغم تلاشهای صورت گرفته دستگاهها تمایلی به همکاری ندارند و ما تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله زیادی داریم. بشر با حل این چالشها در بستر پیشرفت تاریخی خود قرار گرفت تا امروز پس از گذشت دههها شاهد رشد بیش از پیش دانش و دستیابی به فناوریهای تراز بالا باشد.

دیدگاهتان را بنویسید