چرا سیاست جدید چین علیه رمز ارزها اتفاقی مثبت برای حوزه دیفای است؟

ممنوعیت جدید نه تنها معاملات رمز ارزی را هدف گرفته، بلکه تمامی فعالیتهای مرتبط با رمز ارزها را نیز شامل میشود که از جمله آنها میتوان به رسانههای خبری، معاملات خارج از بورس، خدمات فناوری و عرضه توکن اشاره کرد. بنابراین میتوان سیاستهای تازه چین در قبال رمز ارزها را برای حوزه امور مالی غیرمتمرکز (دیفای) و تفکر تمرکززدایی مفید دانست. به همین دلیل، توضیح سیاستهای پولی چین میتواند تا حدی آشنا و در برخی موارد، تفکر برانگیز باشد. افزایش جمعیت برای مقابله با پیامدهای پیری جمعیت در کنار گسیل جمعیت به کشورهای تحت نفوذ یا طرف همکاری دو هدف مهم چین را تأمین میکند: افزایش چیرگی چین در اقتصاد جهانی (چینیکردن جهان) و افزایش درآمد جمعیت چین درنتیجه حضور این جمعیت در کشورهای دیگر؛ بنابراین، رویکرد جدید چین در تشویق فرزندآوری فقط برای اصلاح هرم جمعیتی این کشور نیست بلکه افق دورتر برتری بیشتر چین در اقتصاد جهان نیز دنبال میشود. و دیگر اینکه: «مبادلات بازرگانان ایرانی با چین بدون نقشآفرینی دولت قاجار صورت میگرفت و تجار بهمنظور تأمین امنیت سرمایه و مبادلات خود بهویژه در تجارت از راه دریایی جنوب ایران ناگزیر از پذیرش تابعیت دول استعماری بودند. اگر صرافیهای عادی به شما بگویند که در ازای یک دلار، 5 یوآن به شما تحویل میدهند، شما قطعا این معامله را قبول نکرده و به سراغ صرافیهای دولتی میروید؛ چراکه در آنجا 6 یوآن در ازای دلار خود دریافت خواهید کرد.

اما یقین او ممکن است یک مسئولیت باشد و او را از به رسمیت شناختن مقاومتی که پکن از طریق اقدامات خود در خارج از کشور تقویت می کند، باز دارد. تریاک. تاریخ گزارش میدهد: «استعمار انگلیس با تسلط بر بازار چین تصمیم گرفت که تریاک ایران را از طریق هندوستان به بازارهای چین بفرستد و بهازای آن کالاهای خـود را در بازار ایران بـه فروش برساند. امیدی با بیان اینکه چین اقتصادی رو به رشد دارد و یکی از مصرفکنندگان بزرگ انرژی در جهان است، گفت: ایران همواره به دنبال یافتن شریک تجاری برای فروش نفت و گاز خود بوده و کشورهایی مثل چین و هند پتانسیل خوبی دارند تا شریک تجاری ایران باشند و نفت و گاز آن را خریداری کنند و ایران نیز کالاهای مورد نیاز را از این کشورها وارد کرده یا پول حاصل از فروش نفت و گاز را در پروژههای عمرانی کشور هزینه کند. به همین دلیل، شما ترغیب شده که در داخل چین به خرید بپردازید و با فروش کالاهای خریداریشده، سود کسب کنید. طبق معادلات رسمی و جریان سنتی و غالب، چین بعد از آمریکا بزرگترین قدرت اقتصادی جهان محسوب میشود و به زودی به قدرت برتر اقتصادی جهان تبدیل خواهد شد.

علی امیدی، عضو هیئت علمی گروه روابط بینالملل دانشگاه اصفهان، در گفتوگو با ایکنا اصفهان، درباره جایگاه چین در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: قدرتهای بزرگ سیاسی، اقتصادی و نظامی جهان همواره برای قدرتهای متوسط، کوچک و منطقهای به لحاظ برقراری توازن قوا در سطح کلان بینالمللی و حفاظت از منافع ملی به خصوص امنیت یک کشور حائز اهمیتاند و این ضرورتها، تعامل با قدرتهای بزرگ را ایجاب میکند. در آن روزگار عهدنامه دوستی با چین در ایران مخالفانی هم داشت و البته در مجلس فقط یک مخالف داشت و این هم حرفهایش در جلسه مجلس: «بدیهی است معاهده یا برای یک مطالب سیاسی و یا برای امور اقتصادی و یا برای هر دو مطلب منعقد میشود. این هم پاسخ معاون وزیر خارجه در مجلس: «عجالتاً دولت برای روابط آتیه خودش با دولت چین نظر قطعی اتخاذ نکرده است ولی شاید در آتیه سفارت فوقالعاده برای تعیین روابط بین دولتین اعزام نشود و همانطور که فرمودند این عهدنامه فقط برای دوستی و تجارت است و اظهار میل هم ابتدا از طرف دولت چین شده است و البته در موقعی که یک دولتی با دولت دیگر اظهار میل و دوستی بکند خوب نیست اظهار او رد شده و قبول نشود.

پروژههای حوزه امور مالی غیرمتمرکز (دیفای): لوپرینگ (Loopring)، یک پروتکل زیکی رولآپ و دیبنک (Debank)، یک کیف پول مبتنی بر دیفای اقدام به انسداد آدرسهای آیپی چین کردهاند. بسیاری شهرستان های چین در دو هزار سال قبل را سلسله ” چین ” نامگذاری می کرد . با متوسط سالانه ۴۷ تن در سال شروع شد و بیستسال بعد نزدیک به ده برابر رشد کرد و به اوج خود یعنی ۴۰۰ تن در سال رسید». بیپول (BeePool)، چهارمین استخر استخراج بزرگ اتریوم هم فعالیت خود را متوقف کرد. ممنوعیت جدید، استیبل کوینها از جمله تتر را در کانون توجه خود قرار داده است. گروههای رمز ارزی فعال در پیامرسانهای چینی از جمله ویچت (WeChat): بسیاری از این گروهها بهسرعت به تلگرام یا دیسکورد کوچ میکنند. وی ادامه داد: علاوه بر ابعاد سیاسی و اقتصادی به لحاظ فرهنگی نیز ایران رابطهای چند هزار ساله با چین دارد و این رابطه تقریباً همیشه حسنه بوده و تبادلات فرهنگی قابل توجهی وجود داشته است. بدیهی است تجارت ایران و چین خیلی محدود است و متأسفانه چیزی هم که از ایران به چین میرفت در آن خصوص بهقدری دولت چین فشار آورد که یک قسمت از تجار ایران را ورشکست نموده و یک قسمت دیگر را هم نمیدانم به چه حال نگاه داشته و آن مسأله تریاک است.

دیدگاهتان را بنویسید