پایان نامه تربیت اخلاقی کودکان از دیدگاه امام علی (ع)

ماده1-هر زن و شوهر مقیم ایران می توانند با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه و طبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند. تحقیقات کیفی و آماری جرایم و بزهکاریهای نوجوانان در سراسر جهان و همچنین ایران نشان میدهد که در صد بالایی از این جرائم ناشی از اهمل والدین در امر تربیت و مراقبت فرزندان بوده است. پس از انقضاء شش ماه، در صورتی که زن و شوهر متقاضی سرپرستی هم چنان به تقاضای خود باقی باشند وضعیت جسمی و روحی کودک در خانواده نیز طبق گزارش مددکاران اجتماعی رضایت بخش باشد، دادگاه مراتب را به درخواست کنندگان حکم سرپرستی اعلام می نمایند تا آنان طبق ماده 5 قانون فوق الذکر به کیفیت اطمینان بخش در صورت فوت خود هزینه تربیت و نگهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تامین نمایند و پس از انجام این عمل حکم سرپرستی صادر و اعلام می گردد.

پدر و مادر مکلفند در حدود توانایی خود به تربیت فرزندان و فراهمآوردن امکانات دستیابی به آیندهای مناسب برای آنان همت گمارند. اتخاذ روش مناسب در شکوفا سازی نیروی اندیشه و تعقل فرزندان بسیار اثر گذار می باشد. در حقیقت نکتهای که مطرح است، آینده کودکان و انتخاب بهترین روش برای تضمین آینده ای بهتر و روان و جسمی سالم برای آنان است. نقش مادر در تربیت اخلاقی فرزند بر همگان روشن است و چندان نیازی به تبیین ندارد؛ چرا که مادر الگوی رفتاری و اخلاقی برای فرزند است، هر کار ریز و درشتی که انجام دهد در منش و نحوه رفتار او با دیگران تأثیر می گذارد.

با کودکان لااقل تا شش سالگی باید دائماً از مهر و عنایت خدا و از لطف و کرامت او سخن گفت ، نه از خشم و غضب و جهنم و عذاب او. در عین حال یادآوری این نکته لازم است که چنانچه گفته شد اساساً در این قبیل مسائل هدفی را که اسلام به آن عنایت دارد صرفاً کمک و سرپرستی و خدمت و نوازش کودکان یتیم می باشد و برخلاف عرف عوام که سعی دارند کلیه آثار مترتب بر فرزاندان تنی را بر فرزند خوانده خود حمل کند در شرع مقدس اسلام فرزند خوانده اگر دختر است نسبت به پدر و اگر پسر است نسبت به مادر خوانده خود محرم نبوده و مسئله ارث بردن پسر خواندهها و دختر خوانده ها مبنای شرعی ندارد.

پدر و مادر در راه خیر و صلاح فزرندان و تربیت او حق تنبیه فرد را دارند اما تنبیه نباید از حدود تادیب تجاوز کند منظور این عبارت ان است که نباید تنبیه صدمه ی جسمی و روحی به کودک وارد آورد ابهام قانون و عدم صراحت آن در مورد اشکال غیر قانونی تنبیه جسمی و روانی موجب تضییع حقوق کودک بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق کودک می شود به عبارت دیگر والدین نباید تصور کنند کودک، در مالکیت آنهاست و چون تربیت فرزند به عهدهی ایشان است حق دارند به هر نحوی که بخواهند با طفل رفتار کنند و هر نوع تنبیه را نسبت به آنان اعمال نمایند.

2- جامعهشناسی ورزشی: عبارت است از بررسی نقش ورزش در جامعه است. تعبّد در عمل تربیتی عبارت است از: «به کارگیری دستورهای الهی (امر و نهی) در تربیت متربی، اعم از این که دستورهای مزبور در گستره اهداف تربیت باشد یا در روش ها و یا هر بخش دیگر» (از نظر قرآن فرد مؤمن تنها دلیل انجام عمل را اطمینان به سرچشمه گرفتن آن از جانب خداوند می داند و به صرف آگاهی از این نکته که عمل مزبور از دید الهی مطلوب یا غیرمطلوب است اقدام به انجام آن یا اجتناب از آن می کند. یکی از جنبه های مهم نقش تربیتی مادر، نقش وی در پرورش عواطف فرزند است.

بر والدین، كه در برابر سعادت فرزندانشان مسؤولند؛ ضرورى است تا زمینه تحقق این حق مهم را برایشان فراهم سازند و آنان را از نعمت سواد و دانش بهره مند گردانند. با آنکه اهمیت و نقش انحصاری تربیت در تحقق فرهنگ و تمدن و رشد و تعالی آن دو بر مربیان و اندیشهوران بزرگ پوشیده نبوده است، از همین رو، غزالی تربیت را پس از پیامبری، شریفترین کار آدمی خوانده (غزالی، احیاء العلوم، 1/35) و کانت آن را بزرگترین و دشوارترین مسئله آدمی دانسته (کانت، /67) و افلاطون بر آن بوده است که فنی عالیتر و مقدستر از تربیت نیست.

البته فراموش نخواهیم کرد که تصور کودک چهار ساله از پدرش این است که او قدرت مطلق است، همه چیز را می داند و هرچه را که انجام می دهد درست است. در ضمن شاید تصور شود هنوز سن کودک خیلی کم است و نمی توان او را تنبیه کرد. در این دوران هیچ رابطه حقوقی مستمری بین کودک و خانواده سرپرست به وجود نمی آید. زوجین سرپرست نیز به تجویز ماده 4 قانون مذکور حق دارند در مدت آزمایشی انصراف خود را اعلام کنند و در این صورت دادگاه قرار صادره را فسخ خواهد نمود.

ماده 11 قانون مذکور در این مورد مقرر می دارد: « وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهداری، تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است. اکنون واژه حضانت را از لحاظ معنای لغوی می شکفایم. اما این حق و وظیفه از لحاظ زمانی محدود به رسیدن طفل به بلوغ است، که برای دختران 9 سال تمام و برای پسران 15 سال تمام در نظر گرفته شده است. ماده 1169 در مورد حضانت اطفال؛ مادر تا دو سال از تاریخ تولد حضانت او را بر عهده دارد و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.

برای مثال ریختن غذاها روی زمین یعنی باید خودش انجا را تمیز کند یا استفاده از گوشی بعد از زمان خواب به معنای از دست دادن تلفن همراه برای او خواهد بود. حق حضانت برای پدر و مادر، در صورتی است که قدرت بر اعمال آن را داشته باشد و زمانی به حیات و بهداشت طفل از نظر جسمی و یا روحی متوجه نشود بنابراین هر گاه در مدتی که مادر حضانت طفل را بر عهده دارد دیوانه شود چون قادر به نگهداری و تربیت طفل نخواهد بود چه بسا که طفل را در وضعیت خطرناکی بیاندازد، حق حضانت مادر، ساقط میگردد و پدر تنها کسی خواهد بود که این حق را دارد و در صورتی که پدر دیوانه شود حضانت طفل با مادر خواهد بود.

ج-در مورد کفر: هر گاه یکی از پدر و مادر طفلی که مسلمان است کافر باشد حق حضانت او ساقط می گردد زیرا کودکی که تحت حضانت پدر یا مادر کافر است بعید است که فرد مسلمان بار آید. د-در مورد عدم مواظبت طفل: به موجب قانون مدنی هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به درخواست مدعی العموم(دادستان) هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.

آثار حکم سرپرستی-حکم سرپرستی فقط نسبت به کودک و خانواده سرپرست موثر است و نسبت به اشخاص ثالث اعتباری ندارد، یعنی با صدور حکم قطعی سرپرستی، ک.دک مانند فرزند مشروع و قانونی وارد خانواده شده و با نام خانوادگی زوج برای او شناسنامه صادر می شود و فرزند قانونی و حکمی(نه طبیعی و واقعی) خانواده می گردد اما رابطه ای با سایر افراد خانواده از قبیل جد پدری پیدا نمی کند بنابراین، در صورت فوت پدر، جد پدری ولایت قهری بر چنین کودکی نداشته و باید برای او قیم معین کرد.

ب-در صورتی که مادر به دیگری شوهر کند: هرگاه نکاح بین مادر و پدر در اثر طلاق منحل گردد و مادر عهده دار حضانت طفل خود باشد و شوهر دیگری را نیز انتخاب نماید حق حضانت با پدر است زیرا زن با زناشویی با مرد دیگری عهدا دار حسن معاشرت با شوهر خود می باشد و نمی تواند آنگونه که شایسته است از عهده حضانت برآید ولی اگر مادر بعد از دیوانگی بهبودی یابد یا از شوهر دوم خود طلاق بگیرد مجدداً حق حضانت او باز می گردد. طبق ماده 7 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به کلیه امور مربوط به این قانون، دادگاه عمومی محل اقامت درخواست کننده است.

اطفال بخاطر امرار حیات باید ازتربیه سالم بر خور دار باشند والیدین اطفال همیشه ارزو دارد. اساس تربیت سالم فرزندان جامعه، بستگى کامل به سلامتى خانواده دارد و سلامتى خانواده مستلزم ارتباط سالم بین اعضاى خانواده است. محیط، خانواده، دوستان، آگاهی در بهکارگیری روشهای اخلاقی، فرهنگ عمومی جامعه، و اقتصاد سالم از این عوامل هستند. تربیت کودک پنج ساله دختر به رفتار پدران وابسته است البته این به این معنی نیست که مادر در تربیت یک کودک دختر نقشی ندارد . ایمان به مبدأ، معاد، وحی، نبوت، پرستش، نیایش، آراستگی به اخلاق و فضایل، همه در فطرت و سرشت آدمی ریشه دارد و از همین رو بوده است که مربیان الهی برای آنکه انسان را به اوج شکوفایی و کمال ممکن خود برسانند، او را به فطرت خویش توجه میدادهاند.

دیدگاهتان را بنویسید