و بعد از آن زمین را گسترش داد

تذکر: در این دو صورت مثل بودن آسمان و زمین در «هفت بودن» آنهاست. این اتفاق میتواند تکرار شود که در این صورت حجم هوا به شکلگیری یک ابر عدسیوار دیگر امکان میدهد. آنها تنها موجوداتی هستند که موجودات دیگر را در مکان هایی؛ مانند باغ وحش ها و پارک های جنگلی نگه داری می نمایند و نیز همان استخوان دایناسورها و دیگر موجودات منقرض شده را نیز جمع آوری نموده و با هزینه هنگفتی، تلاش می نمایند تا به شکل اولیه درآورده و در معرض دید بشر قرار دهند! از طرفی، باید بدانیم که قرآن کتابی جهت هدایت انسان ها است و بنا ندارد که تمام جزئیات آفرینش را بیان نماید، بلکه تنها به کلیاتی اشاره نموده و تحقیق بیشتر در هر زمینه علمی را به خود بشر واگذار می نماید. آیه دیگری در قرآن وجود دارد که چنین برداشتی را تأیید می نماید، بدین ترتیب که تمام آنچه در آسمان و زمین است را به عنوان نشانه ای معرفی نموده که برخی انسان ها از آن گذر نموده و با رو برگرداندن خود، از آن پند نمی گیرند.

شکل زیر دو وضعیت ماه را که در آن ها شرط 1 برقرار است نشان می دهد. اما با استفاده از اولین ابررایانهی شرکت کری به نامCRAY1-A توانستند10 روز تغییرات آب و هوای اروپا را در کمتر از 5 ساعت پیش بینی کنند. طوفان مغناطیسی سال ۱۹۸۹ خسارات زیادی به سیستمهای الکترونیکی وارد کرد؛ به طوری که سیستم انتقال نیرو در کبک برای ۹ ساعت به دلیل تخریب ناشی از طوفان مغناطیسی قابل استفاده نبود. در این آیینها، خورشید درآسمان برای خداوند واسطه انجامدادن امور شمرده میشد که چون ناپدید میگردید، به جهان مردگان میرفت و هدایت آنان را در جهان زیرین برعهده میگرفت (غراب، ص 8).هنگامی که خورشید برای لحظاتی ناپدید میشد، موجبات هراس انسانها را فراهم میآورد، از اینرو اقوام مختلف آیینهایی برای بازگرداندن آن داشتند (برای آداب و رسوم مربوط به کسوف و خسوف در میان اقوام مختلف ← باجلان فرخی، ص 114ـ 117؛ )دایرةالمعارف دین( ، ص 133؛ غراب، همانجا). نقره یدید کریستالی را فراهم میکند که رطوبت میتواند در آن متراکم شود. چنین افت اندک اما دایمی در دما میتواند عصر یخبندان دیگری بوجود آورد و افزایش آن ممکن است به ذوب شدن مقدار زیادی از کلاهک های قطبی منجر شود و نواحی ساحلی را به زیر آب ببردͺ و به این ترتیب در تعادل ظریف اکولوژیکی محیط زندگی ما موثر باشد .

در نهایت فعالیت خورشید به عنوان یک ستاره T Tauri آغاز شد، یک ستاره بینظم و فعال که باد شدید خورشیدی را به بیرون منتشر میکرد و تنها چند میلیون سال بعد به شکل فعلی خود رسید و چرخه زندگی خورشید آغاز شد. البته برخی، آن آیه را با آیاتی که ظاهرشان تقدم خلقت زمین بر آسمان ها است، متناقض می دانند که با کمی دقت، این اشکال برطرف خواهد شد. با این وجود و حتی اگر “ثم” را به معنای تأخیر زمانی نیز در نظر بگیریم، آیا از دیدگاه شما ایرادی دارد که بر اساس تدبیر پروردگار، ابتدا مواد موجود در هسته اولیه زمین آفریده شده و سپس با آفرینش آسمان ها، آن هسته اولیه، در میان آنها قرار گرفته و بعد از فعل و انفعالات فراوانی که بشر به برخی از آنها پی برده، سرانجام به شکل کنونی زمین که تنها کره شناخته شده دارای حیات است؛ درآمده باشد؟ همچنین، فضانوردان تنها توانسته اند به کره ماه سفر نمایند که فاصله ای کمی بیش از یک ثانیه نوری!

اما معتقدان به مکاتب مادی، از آنها تنها جهت منافع زودگذر و سرگرمی و حداکثر، تحقیقات علمی استفاده می نمایند و آنانی که معتقد به خدا و آخرت می باشند علاوه بر موارد فوق؛ تمام آنها را نشانه و علامتی از طرف پروردگارشان دانسته و بر یقین خود می افزایند که خود او فرموده: “و در زمین؛ برای افرادی که می خواهند به یقین برسند؛ نشانه های فراوانی وجود دارد و از همه مهم تر، در خلقت خود انسانها نیز چنین نشانه هایی نهفته است، اگر چشم بینایی وجود داشته باشد”. اولا: با اینکه در غالب موارد، “ثم” نشانگر تأخر زمانی معطوف علیه از معطوف است، اما همواره اینگونه نبوده و گاهی کاملا بر عکس می باشد. برعکس با کاهش دما، از میزان ارتعاشات کم شده و در نتیجه الکترونها راحتتر منتقل میشوند. بنابر این، واژه “ثم” در آیه مورد نظرتان به هیچ وجه، نشانگر تأخیر زمانی نبوده و نمی توان از آن، نتیجه گرفت که زمین پیرتر از آسمانهاست تا با مبانی دانش امروز ناسازگار باشد.

دیدگاهتان را بنویسید