نگاهى به مفهوم سیاست

↑ «نقش سیاست خارجی در انتخابات». ۹. تدوین ضوابط و آییننامههای لازم در ارتباط با بزرگداشت مفاخر ایران در سطح ملی و بینالمللی و ایجاد امکان حضور و همکاری مرتبطین این حوزه. مطالبهی من و مطالبهی مردم از مسئولین عزیز و محترم این است که بر روی این دو نقطه متمرکز بشوند و کارها را با برنامهریزی انجام بدهند و انشاءالله در پایان سال نتایج آن را بتوانند به مردم گزارش کنند. • اطلاعات مختص شما که ممکن است توسط خدماتدهندگان سومشخص و شرکای تجاری اختصاص داده شده باشند: ممکن است اطلاعاتی مانند شناسه تبلیغاتی شما را مورد گردآوری و استفاده قرار دهیم که توسط خدماتدهندگان سوم شخص یا شرکای تجاری به شما اختصاص یافتهاند. آنها اطلاعاتی در مورد اجرای فرآیند و کیفیت آنها دریافت می کنند. ۱۲. مطالعه و پژوهش در زمینه مسائل عمده فرهنگی ، هنری، اجتماعی (بویژه در خصوص فرق و مذاهب اقلیتهای دینی، نحله های فکری، مکاتب الحادی، عرفان های انحرافی، خرافات و غیره) و استخراج نتایج آن به منظور استفاده بهینه در اجرای برنامه های مرتبط، همچنین ایجاد بانک اطلاعات و آمار مربوط و اطلاع رسانی مناسب در صورت لزوم. جهت مطالعه عوامل و ریشههای بینظمیها و بیماریهای اجتماعی پدید آورد. مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور در هر یک از درسهای زبان و ادبیات فارسی، عربی و مطالعات اجتماعی در سه پایه دوره متوسطه اول بدون ضریب کمتر از ۴۲ نباشد.

ایمیلهایی که بدون درخواست قبلی برای کاربران ارسال میشوند. • سایر خدمات و قابلیتها که مربوط به اطلاعات شخصی حساس هستند را روشن/خاموش کنید. بعد متخصّصین و کارشناسها آمدند گفتند اگر ما ظرفیّتها را ملاحظه کنیم، رشد بیش از هشت درصد هم ممکن است در کشور اتّفاق بیفتد! این دوره که درنهایت با آغاز سلطنت رضاشاه در 1304 به پایان رسید، یکی از دورههایی است که گامهای اولیه در جهت روند توسعه سیاسی در آن آغاز شد زیرا نخستوزیر یا همان رئیسالوزرا بجای پادشاه امور اجرایی را در اختیار میگرفت و پادشاه صرفاً سلطنت داشت. خود همینها بیش از همه -در داخل کمتر، در خارج بیشتر- روی نقاط ضعف تکیه میکنند. ما را به جنگ نظامی متوجّه میکنند تا از این جنگ غفلت کنیم؛ جنگ واقعی جنگ فرهنگی است. من حالا انشاءالله در وقت خودش عرض خواهم کرد؛ ما در بنبست نیستیم، ما در مسائل اقتصادی در بنبست قرار نداریم؛ مشکلات هست، از دو طرف، سه طرف، چهار طرف مشکلات هست امّا محلّ خروج از مشکلات هم مشخّص است. یعنی از همین طرحهایی که الان روی زمین هست -یعنی از همین ۴۰۰ هزار میلیارد تومان- اگر دهدرصد داده بشود به بخش خصوصی، یک اتّفاق مهمّی در کشور میافتد. به صرف اینکه ما گفتیم فلان کار بشود، طرف مقابل هم گفت چشم، که کار تحقّق پیدا نمیکند.

من اوّل سال هم گفتم که مسئولین کشور -چه مسئولین قوّهی مجریّه و دولت، چه مسئولین قوّهی قضائیّه، چه مسئولین مجلس؛ فرقی نمیکند، همه- آخر سال باید نشان بدهند که در این سال برای اقدام و عمل چه کردند؛ نگویند باید چنین بشود، باید بگویند چنین شد؛ این را باید مشخّص بکنند. باید نظارت بشود، باید کنترل بشود، باید دنبالگیری بشود، باید رصد بشود، باید مطالبهی دائمی بشود و شماها میتوانید در این زمینه نقش ایفا کنید. 7- اصلاح مقرراتی که انحصارهایی در فعالیتهای اقتصادی بوجود آورده یا خواهد آورد با رعایت موارد پیشبینی شده در قانون اساسی و مصالح کشور. مسئلهی بیکاری مهم است، مسئلهی رکود مهم است، مسئلهی گرانی مهم است؛ اینها مسائلی است که وجود دارد. اتّفاقاً اینها همان کسانی هستند که خودشان به دشمن گِرا دادند که ایران را تحریم کنند؛ گرای تحریم را اینها دادند. آن مسئول اروپایی هم، به مسئولین ما میگوید که جنگ در ایران حتمی بود؛ اگر برجام نبود، حتماً جنگ بود؛ دروغ محض! البتّه اینجور نیست که مسئلهی ما فقط مسئلهی اقتصاد باشد؛ همه میدانند، بنده روی مسئلهی فرهنگ خیلی حسّاسیّت دارم، روی مسئلهی علم خیلی حسّاسیّت دارم لکن وقتیکه در زمانهای محدود اولویّتها را نگاه میکنیم، مسئلهی اقتصاد کشور در اولویّت اوّل قرار میگیرد؛ چون دشمن به این متوجّه است؛ امروز هم همان کارها را دارند میکنند؛ این را همه توجّه کنند.

در واقع کامپیوتر ها و ربات ها با استفاده از علم ماشین لرنینگ رفتار های انسانی را یاد می گیرند. چتر فناوری اطلاعات، تقریباً بزرگ است و بسیاری از زمینهها را پوشش میدهد. من در سخنرانی انشاءالله خصوصیّاتی را که بر این دو نقطهی کلیدی و اساسی مترتّب است توضیح خواهم داد؛ لذا من شعار امسال را «اقتصاد مقاومتی: تولید – اشتغال» قرار میدهم؛ یعنی اقتصاد مقاومتی عنوان کلّی است، بعد تولید و اشتغال؛ این مجموع نقاطی است که بایستی همه بر روی آن متمرکز بشوند. بنده چهار پنج سال یا شش سال قبل از این در سخنرانی اوّل سال گفتم که امروز نگاه دشمنان ملّت ایران به مسئلهی اقتصاد است؛ سعی دارند به اقتصاد کشور فشار بیاورند؛ اقتصاد کشور را آنچنان زیر فشار قرار بدهند که مردم دچار مشکل بشوند. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر این میزان فروش از سوی یک واحد فناور این دانشگاه را ثمره ایجاد مراکز نوآوری نام برد و یادآور شد: در حال حاضر ۱۵ شرکت توسعه یافته در برج شماره ۲ دانشگاه مستقر شدند. اقتصاد مقاومتی یک مجموعه است؛ این مجموعه اگر فقط در زیر نام اقتصاد مقاومتی مورد توجّه قرار بگیرد، ممکن است چندان منشأ اثر نباشد؛ من علاج را در این میبینم که این مجموعه را به نقاط مهم تقسیم کنیم و برای هر نقطهی کلیدی و مهمّی یک فصلی از زمان را قرار بدهیم، و از مسئولین و افراد شاخص و از آحاد مردم بخواهیم که همهی همّت خود را بر روی آن نقاط کلیدی متمرکز کنند؛ به نظر من علاج در این است که این نقطهی کلیدی را امسال درست شناسایی کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید