: فنآوری اطلاعات

به گزارش شفقنا رسانه، مهدی دهقانی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه وجود قوانین و مقررات در حوزه فضای مجازی برای هر کشوری ضرورت دارد و کشور ما نیز مستثنی نیست، گفت: اما قانون بد در این حوزه هم اجرای آن را دشوار میکند و هم نتیجه مطلوب را پس از ابلاغ قانون و اجرای آن ارائه نخواهد داد که در نهایت سبب نارضایتی مردم، آسیب به کسبوکارها و در نهایت کاهش رشد اقتصاد دیجیتال میشود. نایب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با تاکید بر لزوم افزایش صادرات غیرنفتی، افزود: بیشتر صادرات غیرنفتی را بخش خصوصی انجام میدهد از این رو باید با تسهیل فرایند صادرات، به این بخش کمک کنیم تا اقتصاد به جای ارزهای نفتی با ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی بچرخد. دهقانی ادامه داد: از طرفی با توجه به عدم توسعه مناسب زیرساختهای شبکه ارتباطی کشور در یک دهه گذشته، وضعیت کمی و کیفی شبکه ارتباطی در تمام کشور به نقطه بحرانی و اشباع رسیده و نیازمند حمایت به خصوص در نقاط کمبرخوردار و محروم است؛ در حالی که متاسفانه در این ماده ۲۰ درصد از درآمد حاصل از حقالسهم دولت از اپراتورها صرفاً برای حمایت از موارد خدماتی و کماولویتتر در نظر گرفته شده و توجهی به زیرساخت شبکه ارتباطی کشور نشده است.

وی در ادامه با بیان اینکه بدون داشتن شبکه ارتباطی مناسب، خدمات شبکه ملی اطلاعات نیز نمیتواند با کیفیت و سرعت مناسب و در دسترس همه مردم بهخصوص در نقاط روستایی ارائه شود، گفت: حمایت از اپراتورها مانند کاهش حقالسهم اپراتورها و یا سرمایهگذاری دولت در توسعه زیرساختها از همان محل درآمد حقالسهم و صدور مجوزها و پروانهها میتواند به سرعتِ توسعه زیرساخت شبکه ارتباطی کشور که بال اصلی شبکه ملی اطلاعات است و کاهش هزینههای مردم برای تهیه اینترنت، کمک زیادی کند. فرآیندهای میز خدمت به واحدهای فناوری اطلاعات این امکان را میدهد تا همزمان با مدیریت جریان رسمی ثبت درخواست و ارائه خدمت، فرآیندی را در اختیار کارکنان سازمان قرار دهند که به اندازهی کافی انعطافپذیر و کارآمد باشد. در راستای فناوری اطلاعات و ارتباطات به انسان ها خدمت می کنند. درواقع هستۀ اصلی اختلاف و دوگانگی در این جملۀ مهندس بازرگان نهفته بود که “هدف اتخاذی دولت موقت خدمت به ایران از طریق اسلام بود، در حالی که هدف امام خمینی(ره) خدمت به اسلام از طریق ایران بود.” دولت موقت تلاش می­کرد که تابع مقررات بین­المللی باشد و از دخالت در امور داخلی دیگران بپرهیزد و روابط ایران با سایر کشورها را که به خاطر انقلاب بحرانی شده بود، بهبود ببخشد.

• اجرا و حفظ اقدامات احتیاطی امنیتی با هدف جلوگیری از زیان و کلاهبرداری، مانند کمک به شناسایی کاربران و تأیید هویت کاربر. این کارشناس فناوری اطلاعات ادامه داد: در حالی که ایجاد ممنوعیت قانونی برای فعالیت بخش خصوصی در این حوزه، باعث تشدید انحصار و محدودیت میشود و همینطور میتواند از لحاظ پدافندی نیز ارتباطات کشور را ضعیف کند. تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات چیست؟ انجمن فناوری اطلاعات آمریکا، فناوری اطلاعات را در زمینهی تجارت به عنوان علم «مطالعه، طراحی، توسعه، کاربرد، پیادهسازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستمهای اطلاعاتی کامپیوتر محور» تعریف میکند. وی افزود: بنابراین دولت سیزدهم باید از دولتهای قبلی درس بگیرد و در صورت گشایش اقتصادی و دستیابی به دلارهای نفتی یا غیرنفتی، آن را خرج توسعه حوزههایی کند که ضعیف هستند اما پتانسیل زیادی دارند. در واقع رسانه های الکترونیکی که تبادل اطلاعات را در جهان امروزی آسان تر کرده اند، نمونه هایی از ICT هستند. لاهوتی گفت: در واقع با ارزپاشی و کاهش تصنعی نرخ ارز برای یک مقطعی امکان کنترل بازار ارز وجود دارد اما بعد از آن شاهد تکانههای ارزی خواهیم بود که نرخ را به چندین برابر افزایش میدهد. این موضوع باید در اختیار شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد که با تصمیمات کارشناسی اقدام به مدیریت ترافیک بینالملل کنند.

ICT که در انگلیسی مخفف عبارت Information and Communication Technology است به فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره دارد. به پیشنهادوزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حکم رییس جمهور منصوب میشود. تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مباحث مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد تاکید کارشناسان بوده و با سرعت در حال جایگزین شدن تجارت سنتی است و بسیاری از کشورها بهرهمندی از آن را سرلوحه استراتژیهای بازرگانی خود قرار دادهاند. برای نمونه، با توجه به دادن اختیار تعرفهگذاری اینترنت بینالملل برای اپراتورهای ارائهدهنده اینترنت توسط کمیسیون عالی، میتواند سبب تعرفهگذاری این کمیسیون بهصورت غیرواقعی و غیراصولی با هدف افزایش درآمد حاصل از این ماده شود که همین موضوع سبب افزایش هزینههای اپراتورها برای تامین پهنای باند مورد نیاز، افزایش هزینههای مردم برای ترافیک اینترنت بینالملل و کاهش قدرت خرید، ایجاد مشکلات ارتباطی و کمبود پهنای باند و در نهایت سبب نارضایتی عمومی از وضعیت ارتباطی کشور، حاکمیت و کمیسیون عالی میشود. در این راستا، محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تجربه ۳ دهه گذشته نشان داده که معمولاً دولتها با گشایش ارزی، افزایش درآمدها و باز شدن درها به سیاست ارزپاشی و سرکوب نرخ ارز روی میآورند.

دیدگاهتان را بنویسید