فلسفه چیست ؟

حدود دو سوم از سال -پنج شنبهها، جمعهها، وفیات، اعیاد، روزهای بین ایام تعطیل، ماه رمضان، پانزده روز از محرم، پانزده روز از صفر، عید نوروز، تابستان – حوزه تعطیل است و حدود ۱۲۵ روز درس خوانده میشود. این نامگذاری یا به این دلیل بود که استاد در حین راه رفتن درس می گفته یا به دلیل گذرگاه های سرپوشیده زیبایی که در آن حوالی وجود داشته است. ارسطو معتقد بود که فضیلت چیزی است که یک فرد نهتنها باید آن را درک کند بلکه باید در زندگی واقعی خود از آن بهره ببرد.

به همین دلیل احتمالا این فیلسوف متعلق به یک مکتبی است، اگرچه ممکن است آن مکتب را نقد کند. در سال 1641 دکارت، مدیتیشن در فلسفه ابتدایی را منتشر کرد که در آن وجود خدا و جاودانگی روح اثبات شده است. در آن صورت تفریح را فقط در مواقع مناسب و بصورت داروی رفع خستگی باید بکار برد، زیرا احساساتی که از این رهگذر در روح ایجاد می شود همان است که استراحتش می نامیم و راحتی از خوشی حاصل می شود. بنابراين، الزام پوشش فقط براي حفظ عفت اوست، نه زنجير اسارتي بر دست و پايش؛ و نه سدي در برابر سير تكامل علمي، فكري و هنرياش، بلكه وسيلهاي براي تعالي روح و ايفاي مسئوليتهاي فردي و اجتماعي اوست .

خدا مسئول شر در جهان است و «امید و دعا» قدرت خود را از دست میدهند. بوئتیوس یکی از افراد تحصیلکرده اشراف روم بود که زیر نظر پادشاه استروگوتیک «تئودوریک»، پستهای سیاسی مهمی داشت. او در این اثر یکی پس از دیگری دربارهی فضایل مختلف اخلاقی و رذایل مربوط به آنها بحث میکند. او در این اثر فوقالعاده دربارهی موضوعات فلسفی مختلفی سخن گفته و یکی از این موضوعات، «قدرت» است. کتاب اخلاق نیکوماخوسی دربارهی ریشهی اخلاق ارسطویی است؛ بهعبارتدیگر، حاوی ایدههای اخلاقی است که تقریبا اساس همهی تمدن غربی را تشکیل میدهد.

او توضیح میدهد که هیچ تجربهای در قضاوت مفاهیم ندارد، بااینحال به روش همیشگیاش که بر مبنای صداقت و صراحت است، صحبت میکند. ادعای ارسطو مبنی بر اینکه فضیلت را فقط با تمرین مداوم میتوان آموخت، دلالت بر این دارد که هیچ قانون مشخصی وجود ندارد که بتوانیم آن را یاد بگیریم و سپس از آن اطاعت کنیم. اگر اراده آزاد وجود ندارد، پس همهی آنچه بوئتیوس به آن اعتقاد دارد فرو میپاشد و پاداشها و مجازات خدا بیمعنی میشود، زیرا مردم رفتارهایی را که شایسته آنهاست، انتخاب نمیکنند. آنچه نیچه در این اثر به ارمغان میآورد این است که مفهوم، تاریخ و فرهنگ برای درک هر واژه چقدر اهمیت دارد.

درواقع، برای درک معنای آنها در حال حاضر یا در آینده، باید شجرهنامهی مفاهیم را به ریشههای آنها بازگردانیم؛ شاهکاری که نیچه به طرز ماهرانهای آن را انجام میدهد. این کتاب بهعنوان یکی از بزرگترین آثار نیچه و یکی از مهمترین کتابهای فلسفهی قرن نوزدهم است که شجرهنامهی اخلاق آن الهام بخش علم اصول چندین فیلسوف عصر جدید بود. کتاب بینظیر اخلاق نیکوماخوسی یکی از اصلیترین آثار فلسفهی اخلاق به شمار میرود. این کتاب در ابتدا زندگی، آثار و روش پژوهش ارسطو و توضیحی کلی از محتوای اخلاق نیکوماخوسی را ارائه میدهد، سپس بهطور مفصل به بررسی این اثر میپردازد.

از اين رو، حكيم در فلسفه سياسى افلاطون، جايگاه رفيعى دارد; زيرا بايد زعامت و اداره جامعه و سياست گذارى آن به دست او باشد. آن قسمت از مطالعات ما كه مربوط مىشود به عضو شناسى جهان هستى، «علم» است و آن قسمت از مطالعات كه مربوط مىشود به اندام شناسى جهان، «فلسفه» است. چرا که آتن شهری بود همواره ناپایدار و سرشار از تناقض. کتاب تبارشناسی اخلاق آخرین اثر فیلسوف، شاعر، منتقد فرهنگی و فیلولوژیست کلاسیک آلمانی، فریدریش نیچه است که در ژوئن ۱۸۸۷ نوشته و کتاب در نوامبر ۱۸۸۷ منتشر شده است. این زیباترین اثر فلسفه است. به راحتی میتوان این عرض (رنگ) را از مثلث گرفت بدون اینکه در وجود مثلث خللی وارد شود.

همانطور که ناگل معتقد است، اکثر این مشکلات حل نشده و شاید برخی از آنها هرگز حل نشوند. با توجه به اینكه اسلام، همانند یهودیت و مسیحیت، از ادیان آسمانی است كه از طریق نزول وحی بر پیامبر صلیاللهعلیهوآله به دست ما رسیده است و با توجه به اینكه امور وحیانی تعبدیاند، میتوان گفت كه ویژگی آموزههای اسلامی، مانند آموزههای هر دین آسمانی دیگر، تعبدی بودن آنهاست؛ یعنی، این آموزهها، خواه مضمونی هستیشناختی داشته باشند خواه نه، به استناد ایمان به خداوند و معصومان علیهمالسلام و بدون مطالبه دلیل پذیرفته میشوند. خرید کتاب اخلاق نیکوماخوسی از دیجیکالا ۳. کتاب اخلاق نیکوماخوسی اثر یکی از بزرگترین فرزانگان عهد باستان، «ارسطو» است.

بنابراين بهتر است از تعابيري چون «فلسفه مسلمانان» يا «فلسفه نزد مسلمانان» يا «فلسفه در جهان اسلام» يا «فيلسوفان مسلمان» (به جاي «فيلسوف اسلامي») شد. اما چنانکه می گویند روابط او با مقدونیه و احساسات ضد مقدونی در آتن موجب شد که او را رسماً به بی دینی متهم کنند. شاید این امر تا حدی معلول رشد و پیشرفت علم در قرن بیستم باشد که چه بسا حاصل احساسات ناشناخته تهدید عقلانی در زوایای پنهان قلوب تنی چند از فلاسفه حرفه ای بوده است.

و در واقع، نعمتي است كه خداوند به زن عطا فرموده تا عظمت و حرمت او با قرار گرفتن در هالهاي از عفاف حفظ شود. در این کتاب سوفی در آستانهی ۱۵ سالگی قرار دارد و حالا می خواهد به سوالهای بنیادینی در مورد فلسفهی هستی به جواب برسد. او حیات معقول را حیاتی پاک از آلودگی­ها میداند که فرد خودش را در مجموعه بزرگی به­نام جهان هستی که پایانش منطقه جاذبه الهی است، در مسیر تکامل میبیند (جعفری، 1360ب، ص10-9).

کتاب واپسین روزهای سقراط اثر یکی از فیلسوفان بزرگ یونان و آتن، افلاطون است و جاوید جهانشاهی آن را به فارسی ترجمه کرده است. حتي اين مطلب (كه بيشك مبالغهآميز است) گفته شده است كه تمامي پيشرفت تمدن مربوط به تحولي است كه در مفهوم عليت پيدا شده؛ يعني تحول از مفهوم جادويي و خرافاتي آن به مفهوم علمياش، و مفهوم عليت بدون ترديد يكي از مسائل فلسفه است. اين خدمت براي پيشگيري از جانبداريهاي احساساتي و نتيجهگيريهاي عجولانه اهميت دارد و به ویژه در مجادلات سياسي كه به ويژه فاقد بيطرفي هستند، مورد نياز است.

کتاب تبارشناسی اخلاق شامل سه مقالهی مرتبط است که نیچه از آن با عنوان «رساله» یاد میکند؛ او تکامل تعصب اخلاقی را در قسمتهای مختلف تاریخ مورد بررسی قرار میدهد و توجه ویژهای به مسیحیت و یهودیت دارد. در دفترچه معرفی رشتههای دانشگاهی آزمون سراسری، با نام فلسفه، در دو رشته برخورد میكنیم كه یكی رشته فلسفه به معنای عام آن و دیگر رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و كلام اسلامی است. ازنظر ارسطو شادی والاترین هدف ماست ولی این به آن معنا نیست که ما باید شادی را هدف قرار دهیم، بلکه هدف ما شادی است. در آخر هر بخش از کتاب سوالهایی پژوهشی طرح شده است تا هم خواننده مطالب هر بخش را جمعبندی کند و هم خودش بعدها بهطور جداگانه این سوالها را مبنای تحقیقش قرار دهد.

هركدام از دو جنس از نظر روحى و جسمى به هم وابستهاند و با قرار گرفتن در كنار هم يكديگر را تكميل مىكنند. ” و “جهان از کجا آمده است؟ اگر بنا باشد، اینها را نخورید و هر دروغی که میخواهید بگویید و خیال کنید که باز هم روزه واقعی گرفتید، اشتباه کردید.روزه هست، تکلیف ادا شده، دیگر واجب نیست که بگیرید، روز قیامت هم شما را زجر نمیدهند که چرا روزه نگرفتید، اما خاصیت روزه اینجا تمام نمیشود.خاصیت روزه این است که تمرین مقاومت در مقابل همه انحرافات باشد. افلاطون در کتاب واپسین روزهای سقراط، داستانی درخشان و قابل تامل را بیان کرده است که هنوز هم در کلاسهای فلسفه تا حد زیادی تدریس میشود.

علم النفس افلاطون همانند هستی­شناسی و معرفت شناسی او کاملاً دوگانه انگارانه و دارای ثنویت است. اگر اشیاء خارج را به صورت «کل» بدانیم، نیاز به منطقی دیگر داریم تا این امکان را به ما بدهد که خارج را به عنوان یک کلّ به هم پیوسته که دارای عوامل و اجزایی است و این اجزا دارای یک نسبتهایی به یکدیگر هستند، بررسی نماییم به طوری که اگر نسبت بین این اجزا و عوامل تغییر کند یا عاملی بر این عوامل افزوده یا حذف شود، بتوانیم تغییرات و تحولات کلی منظومه را شناسایی کنیم. فضیلت بیشتر یک تمایل است تا یک فعالیت؛ به این معنا که یک انسان بافضیلت بهطور طبیعی تمایل دارد که به شیوههای مناسب رفتار کند و از این رفتار درست احساس لذت کند.

دیدگاهتان را بنویسید