فلسفه چيست و چرا ارزش مطالعه و تحصيل دارد؟

پرداختن بدين امور و فراموش كردن اهداف خانواده و نيازهاي برتر، پايههاي خانواده را متزلزل ميسازد. ديگر سرمايه عشق ورزي به تنهايي براي تأمين اهداف خانواده و خواستهها كافي نيست. آمارهاى مستند نشان مى دهند كه با افزايش برهنگى در جهان، طلاق و از هم گسيختگى زندگى زناشويى نيز در دنيا همواره بالا رفته است زيرا «هر چه ديده بيند، دل كند ياد» و هر چه دل در مقوله هوس هاى سركش بخواهد، به هر قيمتى باشد، به دنبال آن مى رود و به اين ترتيب، هر روز دل به دلبرى جديد مى بندد و با قبلى، وداع مى كند اما در محيطى كه «حجاب» حاكم است و ديگر شرايط اسلامى رعايت مى شوند، دو همسر، تعلق به يكديگر دارند و احساسات و عشق و عواطفشان، مخصوص يكديگر است.

به اين ترتيب، زن، وسيله اي براي اشباع هوس هاي سركش برخي مردان آلوده و فريبكار مي شود. 2 ممكن است نگاه زن به بدن مرد نامحرم، حرام باشد ولى پوشش آن از سوى مرد، واجب نباشد همان گونه كه نگاه مرد به صورت و دست هاى زن از روى شهوت، حرام است ولى پوشش آن از سوى زن، واجب نيست. علاوه بر اين، همان طور كه شهيد مطهرى فرمود، ميل به خودنمايى و خودآرايى، مخصوص زنان است و از نظر تصاحب قلب ها و دل ها، مرد، شكار است و زن، شكارچى همچنان كه از نظر تصاحب جسم و تن، زن، شكار است و مرد، شكارچى و اين زن است كه به حكم طبيعت خاص خود، مى خواهد دلبرى كند و مرد را دل باخته و در دام علاقه خود اسير سازد ولى در عين حال، اسلام براى مردان نيز پوششى در حد معقول قرار داده و مردان نيز آزادى بى حد و حصرى در پوشش ندارند و از طرف ديگر، اسلام آنها را بر حفظ نگاه از نامحرم و كنترل شهوت در نگاه، تكليف كرده است و كنترل نگاه براى مردان، نسبت به زنان، سخت تر است.

علاوه بر مطالب فوق، استاد مطهرى در بيان اين كه چرا حجاب به زنان اختصاص يافته، مى گويد: «اما علت اين كه در اسلام دستور پوشش، اختصاص به زنان يافته، اين است كه ميل به خودنمايى و خودآرايى، مخصوص زنان است. از چه زمانى بر دختر رعايت حجاب واجب مى شود؟ 4- ويژگي مفاهيم فلسفي اين است كه از راه حس و تجربه به دست نميآيد مانند مفاهيم علت و معلول واجب و ممكن مادي و مجرد اين مفاهيم اصطلاحا معقولات ثانيه فلسفي ناميده ميشوند و توضيح آنها در مبحثشناختشناسي خواهد آمد . چرا حجاب بر مرد واجب نشده است؟

علاوه بر آن، چون رعايت حيا و عفت در ميان زن و مرد به تناسب آفرينش هر يك متفاوت است، هميشه زنان از پوشش بيشتري استفاده ميكردهاند. بى بندبارى در پوشش و لباس، موجب بى بندبارى در تحريك غريزه جنسى است. وابستگی دو سویه میان ذهن و تن نکته ای است که با بینش خود آن را درمییابیم و نپذیرفتن آن نیازمند بهانه بسیار نیرومند و توانمندی در برابر این بینش است. جمع” جيب” (بر وزن غيب) به معنى يقه پيراهن است كه از آن تعبير به گريبان مىشود و گاه به قسمت بالاى سينه به تناسب مجاورت با آن نيز اطلاق مىگردد.

قرآن، چنين فرمان مى دهد: بانوان با مراقبت، جامه شان را بر خود گيرند و آن را رها نكنند تا نشان دهد كه اهل عفاف و حفظ به شمار مى آيند. برخی معتقدند که شروع و انجام حجاب از طرف شخص است، پس باید آن را رعایت کند. اين گرايش طبيعى، افزون بر آن كه آثار مثبت روانى در ديگران پديد مى آورد، به تحقق آثار گران بهاى روانى در شخص آراسته نيز مى انجامد. حلقه ی وین۱۲ نیز یکی از جریان های مهم فلسفه ی تحلیلی است که در کشور آلمانی زبان اتریش شکل گرفت و بیشتر اعضای آن آلمانی بودند و بدون این که از نژاد آنگلوساکسون باشند، نقشی اساسی در پیشبرد فلسفه ی تحلیلی داشتند.

او در نامهای که به الیزابت ارسال کرده، ایده چهارمی را نیز بیان کرده که ایده اتحاد (ذهن و بدن) است. بى ترديد نهاد خانواده، يكى از مقدس ترين نهادهاى اجتماعى است كه بشر تا به حال به خود ديده است. نقش خانواده در ايجاد جامعه سالم، يك نقش بى بديل است و در اين ميان، نقش حجاب و پوشش اسلامى در سلامت و استمرار پيوند خانوادگى، غير قابل انكار است و در مقابل، برهنگى، سمّ كشنده نظم و پيوند موجود در نهاد خانواده است. خانواده با اهميّتترين نهاد اجتماعي است. در واقع، حجاب موجب محدوديت مردان هرزه اى مى شود كه در صدد كام جويى هاى آزاد و بى حد و حصر هستند و نيز موجب مصونيت زنان از دست اين گروه از مردان است.

گسترش دامنه فحشا و افزايش فرزندان نامشروع، يكى از دردناك ترين پيامدهاى بى حجابى و آزادى هاى بى حد و حصر جنسى است كه در جوامع غربى و ساير جوامع مشابه، كاملاً مشهود است. از مسايل مطرح پيرامون حقوق زن و بي توجهي به زنان، نگاه ابزاري به زنان است. در خصوص «آرايش» و «زينت»، پرسش مهمى مطرح است كه آيا مفهوم آن، واژه «زيور» (زينت هاى جدا از بدن مانند جواهرات) را نيز در بر مى گيرد يا تنها آرايش هاى متصل به بدن، مانند سرمه و خضاب را شامل مى شود؟ بايد توجه داشت كه حيا، عفاف و حجاب زن، مى تواند در نقش عاطفى او و تأثيرگذارى اش بر مرد، مؤثر باشد.

اين به آن معني نيست كه عامل اصلي فحشا و ازدياد فرزندان نامشروع، منحصر در فرهنگ برهنگي و بي حجابي است، بلكه مي گوييم يكي از عوامل اصلي و مؤثر در گسترش دامنه فحشا و جريان رو به رشد «فرزندان نامشروع» برهنگي و بي حجابي است. عامل اصلى فحشا و ازدياد فرزندان نامشروع، منحصر به فرهنگ برهنگى و بى حجابى نيست بلكه يكى از عوامل اصلى و مؤثر در گسترش دامنه فحشا و جريان روبه رشد تولد فرزندان نامشروع، مسئله برهنگى و بى حجابى است.

در کل این کتاب اگر پس از کتابهای بالا خوانده شود، کتابی خوب برای افرادی است که تازه پای به دنیای فلسفه گذاشتهاند و در پی بهترین کتاب های مقدماتی فلسفه هستند. در کلیت امر، کتاب فلسفه به زبان ساده یکی از بهترین، آسانفهمترین و جامعترین کتاب های مقدماتی فلسفه است. 5- موضوع فلسفه به عنوان علم عامي كه شامل همه علوم حقيقي ميشود مطلق موجود است ولي موضوع فلسفه به معناي اخص متافيزيك موجود مطلق است و مسائل آن قضايايي هستند كه اختصاص به نوع خاصي از موجودات ندارند . نقش بنیادین گزاره های فلسفی در امور در زندگی روزمره هنگامی بخوبی درک می شود که فرض کنیم همه آن ها از ذهن همه انسان ها پاک شود.

اینگونه است که می توان ادعا کرد که عملکرد اجتماعی ما، هماهنگ با ایمان ماست. اصولاً ایمان نمی­تواند به کارکرد عینی برسد، جز از طریق مفاهیم کاربردی. «و بايد روسرى خود را بر گردن خويش (- (فرو)-) اندازند و زيورهايشان را جز براى شوهرانشان يا پدرانشان يا پدران شوهرانشان يا پسرانشان يا پسران شوهرانشان يا برادرانشان يا پسران برادرانشان يا پسران خواهرانشان يا زنان (- (همكيش)-) خود يا كنيزانشان يا خدمت كاران مرد كه (- (از زن)-) بى نيازند يا كودكانى كه بر عورت هاى زنان وقوف حاصل نكرده اند، آشكار نكنند…». چنانچه هر كس فقط خواهش خويش را پي گيرد؛ زن در جهت تجمل و خودنمايي و مورد پسند واقع شدن در اجتماع و جلب توجّه مردان گام بردارد؛ در دغدغه مقبوليت خويش فرو رود و نقش مادري را به فراموشي سپارد؛ و از آن سوي مرد در انديشه رسيدن به تمكينهاي نوتر و پر رونقتر به سر برد و نقش پدري را فراموش كند، بنيان خانواده بر باد ميرود.

اگر چه در بيان به زنان گفته ميشود كه پوشيده بيرون آييد؛ ولي واقعيت آن است كه به مرد گفته ميشود، بهره برداري جنسي در همه جا ممنوع. به راستي آيا برهنه شدن و كشاندن رفتارهاي جنسي به كوچه و خيابان به آدمي ارزش ميدهد و انسان را از احساس ارزشمندي بهرهمند ميسازد؟ غريزه جنسي يكي از علل مهم ازدواج و به وجود آمدن خانواده است؛ امّا براي پايدارياش كافي نيست. بدين ترتيب علم خاصي به نام ما بعد الطبيعه يا متافيزيك به وجود آمد و بعدا به نام علم كلي يا فلسفه اولي نيز ناميده شد . 21) این روش تحقیقاتی روشی است که برخی از بزرگان آن را در مباحث معرفت شناختی و هستی شناختی خود به کار گرفتهاند.برای مثال کتاب ارزشمند و وزین «اصول فلسفه و روش رئالیسم»از این قبیل است.

در قوانين اسلام، براى استفاده درست از اين غريزه حياتى، مكانيسم هاى گوناگونى مطرح شده است كه «حجاب» و وجود حريم بين زن و مرد، يكى از راهكارهاى مهم آن است. اگر به خدا اله میگویند، به این نسبت است که خرد در درک کنه وجود او سرگردان است. برخى از رنگ ها، ديده ها را خيره مى سازند و پاره اى ديگر، نگاه ها را از خود مى رانند و دور مى سازند و در عين حال، عالمان دين نسبت به خصوص رنگ ها، تأكيد چندانى نكرده، ولى بر اين مسئله پاى مى فشارند كه لباس، نبايد موجب جلب توجه و عواقب سوء ناشى از آن باشد و از اين روست كه در طول تاريخ، زنان مسلمان به ميل خود، در خارج از خانه و درون جامعه عمومى، لباس مشكى را براى حجاب برگزيدند و اين سنت حسنه، مورد تأييد و پذيرش پيامبرصلى الله عليه وآله و امامان عليهم السلام قرار گرفت زيرا زنان به اين وسيله، احساس امنيت و مصونيت بيشترى مى كردند.

به دلیل آن که «نیک بختى» ملک مشترک همه آدمیان است و بسیارى از انسان ها مى توانند به آن دست یابند و غایت دانش سیاست بهترین غایات است، پس انسان ها هم مى توانند با عملورزى خویش به این غایت مهم و شریف دست یابند. چنانچه زن و شوهر از تعهدات خانوادگي رها باشند، نميتوانند براي يكديگر چون لباس به شمار آيند و عفت و وقار و شخصيت هم را پاس دارند. حقيقت اين است كه اگر كسى به متون روايى و تاريخ اسلام رجوع كند، به راحتى خواهد فهميد كه همان طور كه نماز و روزه به دورانى خاص اختصاص ندارند، دستور پوشش نيز چنين است و ادعاى عصرى بودن آن، بى دليل و غيركارشناسانه است زيرا در اين آيه، يكى از علت هاى وجوب حجاب اين گونه بيان شده كه زن بى حجاب (مانند كنيزان در آن زمان)، در معرض مزاحمت و هتك حيثيت قرار دارد و در مقابل، زن وقتى با پوشش مناسب و با وقار از خانه بيرون مى رود، فاسدان، مزاحمان و بيماردلان، جرأت هتك آبروى چنين فردى را كه داراى حريم است، پيدا نمى كنند و در واقع، وى را طعمه اى مناسب، براى شكار خود نمى بينند.

اگر نگاه هاى آلوده را همچنان كه در روايات آمده است، «تيرهاى زهرآلود شيطان» بدانيم، پوشش زن، همانند قوسى است كه تير از آن كمانه مى كند و منحرف مى شود و از اصابت و نفوذ در هدف، باز مى ماند و بر عكس، هر اندازه بدن زن برهنه تر باشد، تيرهاى شيطانى را بيشتر متوجه خود ساخته، از آن، آسيب خواهد ديد و از اين روست كه چادر را حجاب برتر شناخته اند زيرا با وجود شرايط ديگر، بيشترين پوشش و مطمئن ترين مصونيت را ايجاد مى نمايد. تفکر در مورد اینکه چرا هر چیزی آنگونه که هست میباشد، چگونه میتوانیم به بهترین شکل ممکن زندگی کنیم، چگونه میتوانیم در مورد آنچه میدانیم مطمئن شویم و علت و معنای وجودی ما چیست؟

مثلا اگه فکر میکنید فلسفه ازدواج فقط اینه که به نیازهای جنسی دو نفر پاسخ داده بشه، پس زمانیکه زندگی جنسی شما جذابیت سابق رو نداشته باشه، ازدواج معنای خودش رو از دست میده! نسبت عموم و خصوص مطلق در منطق قدیم به معنی این است که تنها افرادِ یکی از دو کلی بر افراد کلیِ دیگر صدق میکند. تحقيقات علمى در فيزيولوژى و روان شناسى، در باب تفاوت هاى جسمى و روحى زن و مرد، ثابت كرده است كه مردان نسبت به محرك هاى چشمى شهوت انگيز، حساس تر از زنانند و برعكس، زنان در مقابل محرك هاى لمسى، حساسيت بيشترى دارند.

دیدگاهتان را بنویسید