فلسفه ذهن – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

حبیبی گفت: فیلسوفان برای دستیابی به آن حقایق و گزارههای واقعی انجام میدهند و گاهی به آن حقایق نائل میگردند و گاهی نائل نمیشوند و گاهی دو نظر کاملاً مخالف دارند. چنانکه اتباع مشّائین هم با یکدیگر اختلاف نظرهایی دارند، اشراقیین هم با یکدیگر اختلاف نظرهایی دارند. میتوان ادعا کرد بیش از نیمی از اختلافات صاحبنظران در علوم، بهخصوص علومی که از مفاهیم انتزاعی بحث میکنند، به مغالطه بین اصطلاحات و خلط بین معانیای که واژگانی، چون فلسفه یا دین به اشتراک لفظی دلالت بر آنها دارند، برگشت میکند و این ادعا که بیشتر آن اختلافات ناشی از مغالطه در مشترک لفظی است گزاف نیست.

چارلی چاپلین: دخترم هیچکس و هیچ چیز دیگر را در این جهان نمی توان یافت که شایسته آن باشد که دختری ناخن پای خود را به خاطر آن عریان کند، برهنگی بیماری عصر ماست، به گمان من تن عریان تو باید از آن کسی باشد که روح عریانش از آن توست. استاد دانشگاه تصریح کرد: فلسفه اسلامی میتواند به حل مسائل اسلام کمک کند، به عنوان مثال ابن سینا در رابطه با معاد بحثهای مفصلی دارد، هرچند که به گفته وی من به معاد عقلی معتقدم و نه به معاد جسمانی و…

مسائل عمده وجود یعنى اصالت وجود، وحدت وجود، وجود ذهنى، احکام عدم، امتناع اعاده معدوم و همچنین مسأله جعل، مناط احتیاج شىء به علت، اعتبارات ماهیت، معقولات ثانیه فلسفى، برخى اقسام تقدم، اقسام حدوث، انواع ضرورتها و امتناعها و امکانها، برخى اقسام وحدت و کثرت، حرکت جوهریه، تجرد نفوس حیوان، تجرد برزخى نفس انسان علاوه بر تجرد عقلى، جسمانیة الحدوث و روحانیة البقا بودن نفس، فاعلیت بالتسخیر، وحدت نفس و بدن، نوع ترکب ماده و صورت، وحدت در کثرت قواى نفس، بازگشت ارتباط معلول به علت به اضافه اشراقیه، معاد جسمانى برزخى، بُعد رابع بودن زمان، قاعده بسیط الحقیقه، علم بسیط اجمالى بارى در عین کشف تفصیلى.

آیا زیبایی انواع مختلفی دارد؟ پس در این صورت آیا فلسفه اسلامی فلسفهای است که به ویژگیهای عقلی موضوعات صرفا اسلامی میپردازد؟ به معنای این است که ساختارشان را شرحه شرحه کند ببیند شالودهاش چه بوده. تطبیق کند و آنها را به هم نزدیک و بلکه متحد کند. غالبا در مسائل مهم، به ویژه آنجا که با عقاید دینی و اسلامی ارتباط پیدا می کند، اختلافی بین آن ها وجود ندارد. مطالبی را درک کند، بلکه اعتماد به اینها، بیش از استدلالات عقلی است. به نظر می رسد اولاً، باید اختلاف مشرب هایی را که در فلسفه اسلامی وجود دارد توضیح دهیم و به تفاوت آنها با یکدیگر و نیز با مکاتب غربی توجه کنیم.

علاوه بر آن نظام فقه، حقوق اسلامی، که درباره مسائل خاص راجع به اینکه مسلمانان چگونه باید رفتار کنند و علم دستور زبان که توضیح میداد زبان عربی چگونه باید درک شود نیز وجود داشت. بعدها و از دوران رنسانس به بعد، مبانی فلسفی به طور کلی زیر سؤال رفت و گرایش های مادی مطرح شد؛ چنان که گرایش های شکاکیت رواج پیدا کرد. البته پیش از دوران رنسانس هم، به دلایلی که حالا در صدد بحث آن نیستیم، گرایش های شکاکیت شیوع پیدا کرده بود. آنها نظریّه هایی را که به فلاسفه قدیم نسبت می دادند، بیشتر از کتاب های مسلمان ها اخذ می کردند تا از منابع اصلی یونانی.

در فلسفه اسلامی، سه مشرب معروف است: یکی مکتب مشائی است؛ همان فلسفه ای که از ارسطوییان مأثور است و دو تن از بزرگان فلسفه اسلامی فارابی و ابن سینا آن را تبیین کردند و مطالبی بر آن افزودند. معرفت فلسفی: پس اگر بخواهیم فرمایش های حضرت عالی را خلاصه کنیم، به این نکته اشاره فرمودید که آشوب فکری در فلسفه غرب، نتیجه دو عامل است: یکی کنار گذاشتن منطق ارسطویی و منطق به طور کلی و یکی هم رها کردن مبانی دینی. مثلًا نظریه افلوطین که مدعى است: وجود، شیئیت، همه از شؤون مخلوقات و تجلیات ذات بارى است و ذات بارى فوق وجود و شیئیت است، چگونه با نظریه عرفا و حکماى مسلمین قابل انطباق است که حقیقت وجود و حقیقت شیئیت را مساوى با ذات حق مىدانند و غیر او را «فَىء» مىدانند نه «شىء»، و «نمود» مىدانند نه «بود».

و در منطق: تقسیم علم به تصور و تصدیق که ظاهراً اولین بار توسط فارابى صورت گرفته است، اعتبارات قضایا، تقسیم قضیه به خارجیه و ذهنیه و حقیقیه که از با ارزشترین مسائل منطقى است و اولین بار وسیله بوعلى صورت گرفته است، تکثیر موجّهات که در اثر غور و کنجکاوى در قضیه مطلقه ارسطو صورت گرفته است، مثلًا قضیه عرفیه عامه به نقل خواجه نصیر الدین طوسى اولین بار وسیله فخرالدین رازى عنوان شده است، و از این قبیل است تقسیم قیاس به اقترانى و استثنائى، و دیگر اینکه نقیض قضیه مرکبه جزئیه، حملیه مرددة المحمول است بر خلاف نظر قدما که مىپنداشتند نقیض آن، منفصله مانعة الخلوّ مرکّب از دو نقیض دو جزء اصل است، بیان نوعى دیگر از عکس نقیض غیر آنچه معروف است، تفکیک قضیه سالبة الطرف از معدولة الطرف.

حجاب خط مرزی و حریم زن مسلمان از زن غیر مسلمان است. پس اسلام از ازدواج، اولاً اهدافی خاص و معین را تعقیب مینماید و برای نیل به اهداف مطلوب در مراحل مختلف انجام ازدواج تدابیری را اندیشیده است و با توجه به شدت اهتمام به این تدابیر و توصیهها هرگز به از دست دادن این اهداف رضایت نمیدهد. عامل بسیاری از بیماریها، زیادهروی در خوردن غذاهای مختلف است؛ چون مواد اضافی جذب نشده به صورت چربیهای مزاحم در نقاط مختلف بدن، یا به صورت چربی و قند اضافی در خون باقی میماند. اکنون در پی آسیبهای جدیای که متوجه اعتقادات، باورها و ارزشها شده، بایسته است که تلاشی عمیق، همهجانبه و عقلانی برای احیای باورها و ارزشهای الهی و استحکام بخشیدن به پایههای آن باورها و ارزشها صورت پذیرد.

چنانکه حکما، بخش اول طبیعیات را به این احکام اختصاص داده و آن را بهنام «سماع طبیعی» یا «سمع الکیان» مشخص ساختهاند، سپس هر دسته از اجسام را به علم خاصی مانند کیهانشناسی، معدنشناسی، گیاهشناسی و حیوانشناسی اختصاص دادهاند. فیثاغورس اولین کسی بود که خود را فیلسوف، یعنی دوستدار حکمت نامید؛ زیرا در نظر او، صفت حکیم فقط به خداوند اختصاص داشت. این کتاب تدوینی قرآن راهنمایی برای خواندن کتاب دیگری یعنی کتاب وجود انسان است که قائل به وحدت ادیان هستند. فرارویدادگی (supervenience)یا پایه گیری کلیدواژه ای است که نزدیک به دو دهه یا بیشتر به فلسفهٔ ذهن آمده و برابر با وابستگیِ بودونبودِ چیزهای ذهنی به چیزهای فیزیکی است.

هر دانشجو موظف است 32 واحد درسی را با احتساب واحدهای پایان نامه طبق برنامه تنظیمی بگذراند . تحقیق کافى درباره مسائلى که با اشاره از آنها یاد شد هر کدام مستلزم مقاله و رسالهاى مستقل است. یعنی کسی چیزی را به یک معنا اثبات میکند و دیگری همان چیز را به معنایی دیگر نفی میکند و بهواقع اختلاف اساسی بین آن دو وجود ندارد و اختلاف میان آنها لفظی است. طبیعت، امری متجدّد و سیال است و مقوّم اجسام طبیعی و اعراضی است که در وجود تابع آنها هستند؛ یعنی هم اجسام به معنی جوهرها و هم عرضها که وجودشان تابع وجود جوهر است، قوامشان به طبیعت است که خود امری سیال و متجدّد است.

دیدگاهتان را بنویسید