• سایر اهداف با رضایت شما

۱۴. ↑ حقوق و سیاست در قرآن، ص۲۲۷. در سالهای بعد گروه های آموزشی روانشناسی (1395) و حقوق (1396) نیز ایجاد گردید. دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خیام در سال ۱۳۷۳ تشکیل گردید. قدمت دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه خیام به سال ۱۳۷۶ بر میگردد که اولین سری از دانشجویان رشته معماری وارد دانشگاه گردیدند. • سایر اطلاعات: مقدار مشخصات محیطی (ECV) (یعنی مقادیر تولیدشده از شناسه حساب Mi، شناسه گوشی، شناسه Wi-Fi متصل و اطلاعات محل جغرافیایی). • ثبت اطلاعات محل جغرافیایی در عکسها. در اینجا جرم اتم را با M، سرعت نور را با C، و انرژی را با E نشان داد. وی با بیان این که در ایران ظرفیتهای نهان و آشکار بسیاری برای رشد و شکوفایی نخبگان و دانشآموختگان رشته زبان و ادبیات فارسی وجود دارد، اظهار کرد: بیشک ایجاد یک نهاد سازمانیافته و متمرکز بر نیازهای جامعه به این رشته و جذب استعدادهای دانشگاهی پرورشیافته در این زمینه ضروری است تا بتواند با نیازسنجی درست از ظرفیتهای علمی کشور بیشترین بهره را ببرد و میان عرضه و تقاضا در این رشته تناسب ایجاد کند. آمار دانشآموختگان دانشکده علوم انسانی تا کنون به بیش از 500 نفر در مقطع کاردانی، بیش از 300 نفر در مقطع کارشناسی ناپیوسته، بیش از 200 نفر در مقطع کارشناسی پیوسته و حدود 90 نفر در مقطع کارشناسی ارشد میرسد.

اساتید این دانشکده در حوزههای مختلف علوم انسانی مشغول به پژوهش بوده و سهم قابل توجهی از چاپ مقالات در مجلات معتبر بینالمللی را به خود اختصاص دادهاند. سپس دادههای پژوهش با مراجعه به صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی شرکتها، انتخاب و با استفاده از پایگاههای اطلاعرسانی بورس اوراق بهادار تهران، نرمافزار رهآورد نوین و تارنمای رسمی شرکتها جمعآوری شدند. ١٢. صدور اجازه تأسیس، توسعه و انحلال مرکز، مؤسسات، مجامع و صنوف فرهنگی، مطبوعاتی، خبری، هنری، سینمایی، سمعی و بصری، انتشاراتی، تبلیغاتی، ناشران و کتابفروشان، مراکز فروش نشریات و محصولات فرهنگی و هنری، کانونهای تبلیغاتی، چاپخانهها و مؤسسات تکثیر و واحدهای وابسته به صنعت چاپ، مؤسسات آزاد آموزشهای فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی و اطلاعرسانی و حمایت، هدایت و نظارت بر آنها طبق ضوابط تعیین شده. کوثری با بیان این که دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی، هیچ گونه تجربه و مهارتی در زمینه کارآفرینی در دانشگاه کسب نمیکنند، گفت: میتوان با تشکیل هستههای کارآفرینی، برگزاری کارگاهها، فرستادن دانشجویان به مراکز مختلف به عنوان کارآموز، شبیه سازیهای رایانهای، مصاحبه با کارآفرینان، راهاندازی کسب و کارهای دانشجویی و کاوشهای محیطی، در این زمینه مؤثر واقع شد. تشکیل دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خیام، به سال ۱۳۷۳ بر می گردد.

در حال حاضر این دانشکده فضایی به وسعت تقریبی ۸۰۰۰ متر مربع را جهت پاسخگویی به حدود ۲۰۰۰ دانشجودر مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد ، در پردیس ۱ دانشگاه خیام، در اختیار دارد. در حال حاضر این دانشکده با شش گروه آموزشی و نزدیک به ۲۰۰۰ دانشجو در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد، از فضای آموزشی به وسعت تقریبی پانزده هزار متر مربع در پردیس ۲ دانشگاه برخوردار می باشد. کارشناسی تخصصی در رشته علوم انسانی و هنرهای زیبا در دانشگاه تاسمانیا یک دورهی منتهی به مدرک تمام وقت است که 5 سال طول میکشد و فقط در پردیس هوبارت ارائه میشود. دانشکده علوم انسانی در سال 1394 با گروه های حسابداری و مالی (1390)، تربیت بدنی (1390)، مدیریت (1392) بصورت دانشکده ای مستقل در چارت سازمانی دانشگاه ایوان کی قرار گرفت. رابطه سال­ها بدلیل سیطره پارادایم رئالیسم در روابط بین الملل مورد توجه قرار نگرفت. وی افزود: به همین دلیل هم هست که دانشجویان و دانشآموختگان این رشته عموما به اشتغال در بخش دولتی همچون استخدام در ادارات به عنوان کارشناس فرهنگی یا مسئول روابط عمومی و دبیری در آموزش و پرورش یا عضویت در هیئت علمی دانشگاهها گرایش دارند و کمتر تمایلی به اشتغال در بخش خصوصی و مشاغل مبتنی بر کارآفرینی از خودشان نشان میدهند.

کوثری با اشاره به فرصتهای شغلی موجود در رشته زبان و ادبیات فارسی یادآور شد: ضرورتهای عصر جدید ایجاب میکند که خودمان را از چارچوب تنگ نگاههای کلاسیک و ناکارآمد به حوزه علوم انسانی خارج کنیم و ضمن حفظ اصالتهای گذشته، فضاهای جدید و روزآمدی که به ویژه از رهگذر تکنولوژیهای جدید و فضای سایبری دستیاب شده است را تجربه کنیم. به عنوان مثال، ممکن است از مشخصات حساب Mi شما در همه خدمات مورد استفادهتان که به حساب Mi نیاز دارد استفاده کنیم. نکتهی بسیار اساسی در این میان آن است که توجه کنیم یکپارچگی و هماهنگی بدون محور هماهنگی ممکن نیست. به گزارش ایمنا، اگرچه در نگاه نخست اینطور به نظر می رسد که ضامن پیشرفت و تعالی یک جامعه، حرکت در مسیر رشد و توسعه علوم تجربی و صنعتی است، اما بدون تردید ضعیف عمل نمودن در حوزه علوم انسانی در نهایت منجر به تضعیف جامعه شده و حرکت در سایر مسیرها را نیز با مشکل مواجه می سازد.

دیدگاهتان را بنویسید