در زندگی و آثار مولانا

این اشعار اگرچه در همه موارد برای برادر همخون سروده نشده اما نشان از مهر و برادری دارد. ـ آب آیینه: از ترکیبات خاص بیدل است که هردو موتیو مورد بحث این تحقیق را در خود دارد و در این معنی به خاطر صاف و زلال بودن هریک، از هردوی آنها یک ترکیب ساخته است که بارزترین خصوصیت آنها را نشان میدهد. و از سویی دیگر تجلی صفات آشکار و نهان انسان بدون هیچ کم و کاستی البته بهشرط آنکه این آیینه صاف و زلال را زنگار هوی و هوس فرانگیرد و دچار غرور و طغیان نشود.

آب در شعر بیدل آنچنان زلال و صاف است که هر رهگذری میتواند خویشتن را در آن بنگرد. بازی هایی که در بچگی با داداشم کردم کنار… ستاره | سرویس سرگرمی – شعر درباره برادر به خوبی میتواند رابطهای احساسی و عاطفی را که بر مبنای اعتماد، مهر و یکرنگی قرار گرفته است توصیف کند. متن شعر این ورق با خط زیبای نستعلیق سیاه بر روی زمینه ای طلایی رنگ نوشته شده که در اطراف آن یک قاب آبی با نقوش تاک طلایی رنگ قرار داده شده است. آب زندگی نیز به همین معنا در شعر بیدل آمده است. دراین مقاله بهترین اشعار نو پارسی از بهترین شاعران شعر نو و سپید رابه شـما معرفی میکنیم، شعرهایی با زبان عاشقانه و ساده کـه پندهایی مفید درباره زندگی رابه مـا میدهند، اشعاری کـه در تقابل با تاریکی هـای جهان نور سپید را روشن رابه مـا نشان میدهند و مـا رابه فکر وا می دارند.

چراکه این آیینه جلوهگاه یاراست و تجلّی شهود و مباد که در آن غباری بنشیند و مانع از دیدار محبوب شود ولی در اکثر کاربردهایی که از این کلمه و ترکیبات آن دارد آیینه را با حیرت قرین کرده است. او با ذهن خلاق و نازکخیالی و نکتهسنجی که دارد میتواند از یک واژة ساده و کاملاً محسوس و عینی تصویرهای کاملاً انتزاعی و دور از ذهن بسازد و چنان ذهن خواننده را درگیر استعارههای ذهنی و سیّال خویش بنماید که گاه او را عاجز از دریافت مفهوم شعرش میگرداند و گاه او را به تحسین وامیدارد.

بعد از مقدمه، بخش واژههای ویژه است که شامل 14 مقاله درباره چهارده کلیدواژه میشود (آبله، اشک، امل و آرزو، تصویر، تمنا، حیا، دامن و گریبان، سایه، سپند، سرمه، شرار یا شرر، شمع، غنچه و وحشت). عشق مجازی خود به دو بخش حیوانی و نفسانی تقسیم می شود مبداء عشق حیوانی ، شهوت جسمانی و لذت بهیمی است عاشق در اینجا تنها به ظاهر معشوق توجه دارد و بس عشق نفسانی هم از مشابهت ذاتی میان نفس عاشق و معشوق نشات می گیرد معیار زیباشناسانه در اینجان نفس عاشق است .

با همة تلاشهایی که اخیراً برای شناخت بیدل و افکار و اشعار او در ایران صورت گرفته ولی آنچنان که باید و شاید حق مطلب ادا نشده و همچنان بیدل و اشعارش برای بیشتر مردم ایران ناشناخته است چرا که آشنایی با افکار و اشعار او کاری بس بزرگ و سخت است و نیاز به تلاشی فراوان دارد. وی از اینکه جمال یار را در آیینة دل خویش میبیند متحیر میشود. چرا بخواهم از تو دل بکنم! این نیازی که تو داری نشود ناز چرا؟ البته در قدیم آیینه را از فلزی میساختهاند که در اثر صیقل دادن فلز تبدیل به آیینه میشده است و به آن آیینة چینی میگفتند؛ و در درمان بیماری لقوه نیز از آن استفاده مینمودند ولی این آینه به مرور زمان و در اثر ترکیب شدن با آب و یا هوا، زنگار میگرفت و صفا و درخشندگی خویش را از دست میداد.

البته در بین شعرای ما، شعرائی که از این قریحه حداکثر استفاده را کردند و بهترین شعرها را گفتند، کم هم نیستند؛ ما در دورانهای مختلف، از اینها داریم؛ هم در زمان خودمان داشتیم، هم در زمانهای گذشته داشتیم؛ هم در سبکهای مختلف، از دوران قدیم، شاعری مثل سنائی را داریم، شاعری مثل ناصرخسرو را داریم. از قرن هفتم و هشتم هجری تا همین زمان اخیرِ قبل از آمدن انگلیسها، شعرای زیادی در هند بودند که به فارسی شعر میگفتند؛ مثل امیرخسرو دهلوی، بیدل دهلوی – که اهل دهلی است – و بسیاری از شعرای دیگر. بیدل آب را در معانی مختلفی در اشعارش آورده است.

البته صائب شعر بیتقید به معانی و معارف کم ندارد، لیکن شعر معرفتی هم انصافاً خیلی دارد. بیدل آرامش عاشق را در این میداند که آیینة دلش را همیشه با نور ایمان و حقیقت روشن نگه دارد و گرنه همچون شعلهای که اگر خاموش شود نیست و نابود خواهد شد هستی عاشق نیز بودن نور معرفت و ایمان افول مییابد. خواندن شعر عاشقانه بزرگان ادبیات میتواند هوای عاشقی را در سر زنده کند و عاشقان را سوار بر بال خیال، به دنیایی پر از کلمات دوستداشتنی ببرد. خدا کند خدا کند خداکند، … مطابق با نظر و دیدگاه بیدل دهلوی، انسان و هر آنچه در طبیعت وجود دارد جزیی از کل بهحساب میآید و آن وجود کلی و گیاه خداوند است و همة کائنات سایة او هستند و این نظریه «وحدت وجود» ابن عربی است که بیدل نیز به آن معتقد است پس او وجود خودش و هر انسانی را همچون حباب پوچ میداند که از آب گهر یا همان خدا نشأت گرفته است و از خداوند توفیق بخشش دارد.

شاه جخان هم اشاره بر خدا است. ♥ برادر ♥ که داشته باشی حتی اگه خودتون هم پدر مادر بشین بازم تو سر و کله زدن خواهری برادریتون کم نمیشه! طرح لب های تو را هم به عبس … همه چیز در دنیا به وسیلهی یک قانون الهی در قالب یک روح در هم تلاقی میشوند و همدیگر را ملاقات میکنند. جلد چهارم کلیات که چهار عنصر، رقعات، و نکات را دربرمیگیرد در ماه جوزای ۱۳۴۴ شمسی یکی بعد دیگر از چاپ برآمدند. اگر شما نیز اشعار تک بیتی جذاب دیگری مد نظر دارید، میتوانید آن را با ما و دیگر کاربران انگیزه در میان بگذارید.

مولانا بر خلاف شاعران دیگر، در اشعار خود از یک سبک و سیاق مشخص شده پیروی نکرده است. میشود تنها شویم یک بوسه از چشمت کنم؟ ميشود تنها شويم يک بوسه از چشمت کنم؟ ميشود مردم بدانند من چقد ديوانه ام؟ ميشود هر ثانيه نام مرا نجوا کني؟ میشود هر ثانیه نام مرا نجوا کنی؟ این قطعه شعر خوشنویسی کوتاه و ناب در حدود سال 1800 میلادی توسط خوشنویس و خطاط کمتر شناخته شده ای به نام محمد حسین در قرن 19 یا 20 خلق شده که در هند یا ایران فعالیت می کرده است. احمدرضا اکرمی از میان موتیوهایی که او در اشعارش به کار گرفته آیینه امتیاز خاصی دارد چراکه بیشترین مفاهیم فلسفی و در فانی خویش را بهوسیله این درونمایه بیان کرده است و از این جهت است که دکتر کدکنی او را شاعر آیینهها دانسته است.

بیدل مبنای عرفان خود را وحدت وجود معرفی می­کند و معتقد است که تمام کثرات این عالم، ریشه در وحدت دارد. بی تردید حافظ شیفته شیوایی زبان قرآن بوده و از صنایع و بدایع آن در شعر خود بهره بردهاست. بی نیازی از تمیز کفـر و دیـن آزاد بود از کجا جوشیـد یا رب اختراعِ نـنگ­ ها؟ زن در اندیشه های مولوی نماد زن در دیدگاه مفتیان اهل سنت وزاهدان پارسای بی خبر از جامعه یا فقیهان شیعه وسنی نیست .

در پایان، شما نیز متن ها و اشعار رفاقتی خود را از طریق بخش نظرات و پرسشها با ما و دیگر مخاطبان ستاره به اشتراک بگذارید. ـ از دیگر ترکیبات شگفتی که بیدل با استفاده از عنصر آیینه با ذهن خلّاق و پویای خویش ساخته و پرداخته است «آیینهپردازی» است به این معنا که دل باید همیشه با نور معرفت حق روشن باشد تا حیات یابد. دل مــادر. بــه کفــش. کسی که دل انسان کامل میسازد و جلوهای از خود را در آن نمایان میسازد تا زمانی که این آیینه دل از زنگار مادیات و هواجس نفسانی مکدر نسازد میتواند جمال حق را در آن به تماشا بنشیند و به خاطر همین مفهوم تجلی است که بیدل در غزل خویش اذعان کرده است که در عدم نیز تشنة دیدار معشوق خویش بوده است.

ـ آینه­خو: یکی دیگر از آفرینشهای بیدل در زمینة ترکیبات آیینه، آینه­خو بودن یا صاف و یک­دل بودن انسان کامل هست که تصویر هر چیزی را در خود به همان صورت که هست نمایان میسازد و هیچگاه از این کار خسته و ملول نمیشود بلکه به خاطر صفا و صمیمیتی که دارد هیچگاه در خواب غفلت فرو نمیرود و همواره هشیار و بیدار است و از همهچیز که در آن متجلّی میشود با چهرهای گشاده و آغوشی باز استقبال میکند. تخیل در آن گسترده است و تداعیهای ذهنی بسیاری به همراه دارد.

زنان ومردان در سایر امور هیچ تفاوتی با هم ندارند . در این مجموعه از اشعاری که برای تولد برادر و سایر مضامینی که مرتبط هستند سروده شده است سعی کرده ایم تا بنا را بر تازگی و تکراری نبودن این اشعار بگذاریم. در انتخاب این اشعار نیز نهایت دقت به کار گرفته شده است تا موضوعات متناسب با تولد برادر و نیز سایر عناوین از موضوع اصلی فاصله نگیرند. ـ آبِ گوهر: در نظر قدما گوهر از آب به وجود میآمد. چون حباب نیز از آب به وجود میآید با این تفاوت که آب وجودی ارزشمند و حباب وجودی پست و بیارزش است که نیستی و عدمش به نفسی بند است؛ و از این نوع نگاه عمیق و درونی در شعر بیدل فراوان است که نشان میدهد او با این ژرفاندیشیهای خویش قدم در وادی عرفان نهاده و درپی آن است که انسان را از حقیقت وجودی خویش آگاه نماید.

ازنظر بیدل همانطور که حباب از آب به وجود میآید بنای وجود انسان نیز از اشک است. ـ گاهی بیدل میخواهد خوانندگان خویش را به این نکتة حساس و مهم رهنمون شود که عمر انسان بهسان آبی است که مدام در حال رفتن و گذشتن است و صدای آب یادآور حرکت و گذر عمر انسان است و این آب با صدای حرکت خویش میخواهد که انسان را از خواب غفلت بیدار نماید. من دستههای نرگس دی ماه را در راه میچینم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان، در هشتم آبان ماه سال۱۳۸۶ قصیر امین پور، شاعر متعهد و هنرمند کشورمان، قیصر شعر انقلاب اسلامی دارفانی را وداع و در تاریخ شعر و ادبیات فارسی جاودانه شد. حقیقت همچون ماه تابان بر تمام هستی پرتو افکنده است. به دلیل اهمیت و ارزش آب، این ماده در تمام مذاهب و نزد تمام ادیان و مردم سرزمین ها مقدس است؛ زیرا همانطور که زندگی و حیات جسمانی و مادی بدون آب امکانپذیر نیست.

دیدگاهتان را بنویسید