تاریخ فناوری – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

بر اساس چشــمانداز بیستساله کشور (1404-1384) جمهوری اسلامی ایران کشوری توســعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اســلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اســام و با تعامل ســازنده و مؤثر در روابط بینالملل تصویر شده است. طبق اصل تطابق در تأمین مالی، مدیران برای پاسخ به نیازهای مالی کوتاهمدت از منابع با سررسید کوتاهمدت و برای پاسخ به نیازهای مالی بلندمدت از منابع مالی با سررسید بلندمدت استفاده میکنند. مسابقه تلویزیونی کارویا به همت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و با همکاری فرابورس و سازمان صداوسیما توسط استودیو نوبین تولید شده است که طی آن ۱۰۰ شرکت دانش بنیان به رقابت با یکدیگر پرداخته و طرحهای خود را ارائه میکنند و در نهایت شرکتهای برتر توسط داوران انتخاب خواهند شد تا از طریق سکوهای تامین مالی جمعی، از عموم مردم جذب سرمایه کنند. امروز ما در دانش داریم پیش میرویم ــ که بعد باز شاید اشارهای بکنم ــ امّا در مورد اقتصاد و در مورد فرهنگ، یک اهتمام بیش از متعارف لازم است تا بتوانیم اقتصاد کشور را به شکلی دربیاوریم که از آن طرف دنیا کسی نتواند با یک تصمیمگیری، با یک نشستوبرخاست، بر روی اقتصاد کشور ما و بر روی معیشت ملّت ما اثر بگذارد؛ این دست ما است، ما باید بکنیم؛ این همان اقتصاد مقاومتی است که سیاستهای آن در اسفند ماه ابلاغ شد؛ بنده هم با مسئولان و مدیران برجستهی کشور جلسه داشتم، مفصّل دربارهی آن صحبت کردیم؛ تجاوب هم کردند؛ یعنی مسئولان سه قوّه که خودشان هم در تنظیم این سیاستها مؤثّر بودند و حضور داشتند، استقبال کردند و گفتند ما این کار را انجام میدهیم.

گفتیم اقتصاد ما درونزا و برونگرا است؛ ما از درون باید رشد کنیم و بجوشیم و افزایش پیدا کنیم، امّا بایستی نگاه به بیرون داشته باشیم؛ بازارهای جهانی متعلّق به ما است، باید بتوانیم با همّت خود و با ابتکار خود، در این بازارها حضور پیدا کنیم و این حضور بدون حمایت دولت امکانپذیر نیست؛ که البتّه بخشهای مختلف دولتی در این زمینه میتوانند سهم داشته باشند. یکی از پشتیبانیها این است که دستگاههای دولتی خودشان را موظّف کنند که برای محصول این مجموعهها رقیب خارجی نتراشند؛ یکی از بخشهای اقتصاد مقاومتی که ما گفتیم، این است. ۱۱. ساماندهی نظام پرداخت یارانه مطبوعات و شفاف سازی آن و توزیع کمک های دولتی به مطبوعات واجد شرایط به طور مستمر. ۹. پی گیری و دریافت گزارش های مرحله­ای مشاورین طرح های پدافند غیر عامل دستگاه. در سطح فناورانه، جعفرنژاد و همکاران در پژوهش مربوط به فرارسی فناورانه در محصولات و سامانه ­های پیچیده که مطالعه موردی آن تجهیزات حفاری انحرافی چاه های نفت و گاز است، تلاش کرده ­اند مراحل شکلگیری قابلیتهای فناورانه جهت تولید و توسعه تجهیزات حفاری انحرافی در طول دوره زمانی 27 ساله را مورد بررسی قرار دهند.

این را هم من عرض بکنم و تأکید کنم که هیچ جاى دیگرى هم نمیتواند به جاى مجلس در زمینهى تصویب قوانین، در مسائل مربوط به اقتصاد مقاومتى و امثال آن دخالت بکند؛ مجلس است که بایستى قانون را تصویب کند – تشخیص بدهد، و آنچه لازم است تصویب کند – یا قانونى را حذف کند و از دُور خارج کند. بعد راجع به مسئلهی فرهنگ هم که به نظر من بسیار مسئلهی مهمّی است، عرایضی را عرض خواهم کرد. اوّلاً یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور ما است ــ این آن جنبهی مثبت ــ امّا منحصر به کشور ما هم نیست؛ یعنی بسیاری از کشورها، امروز با توجّه به این تکانههای اجتماعی و زیروروشدنهای اقتصادیای که در این بیست سی سال گذشته اتّفاق افتاده است، متناسب با شرایط خودشان به فکر یک چنین کاری افتادهاند. امروز من به این سه سؤال جواب میدهم؛ این مربوط به اقتصاد است. این رزقی که در این آیه و در آیات دیگر گفته شده است، به شکلهای مختلفی به من و شما میرسد؛ گاهی شما ناگهان در ذهنتان یک چیزی برق میزند، میدرخشد، راهی باز میشود؛ این رزق الهی است؛ در یک برههی فشار، ناگهان یک امید وافری در دل شما بهوجود میآید؛ این همان رزق الهی است.

عامل مهمّ مدیریّت جهادی عبارت است از خودباوری و اعتماد به نفس و اعتماد به کمک الهی. ؛ به کمکهای الهی اعتماد کنیم. ما عرض کردیم «اقتصاد مقاومتى»؛ اقتصاد مقاومتى یعنى ما اگر به نیروى داخلى، به ابتکار جوانها، به فعّالیّت ذهنها و بازوها در داخل، تکیه کنیم و اعتماد کنیم، از فخر و منّت دشمنان خارجى، خودمان را رها خواهیم کرد؛ راه درست این است. و به این نیروى جوان و علاقهمند و مؤمن و بااخلاص داخلى تکیه کردیم و به او ارج نهادیم، کارمان پیش رفت؛ خب، به این برسیم. این توجه از نظر او امری مطلوب یا مذموم نیست بلکه امری عجیب است. سؤال اوّل این است که اقتصاد مقاومتی چه هست و چه نیست؟ سؤال سوم: اگر تحقّق اقتصاد مقاومتی ممکن است، الزامات آن چیست، چه کارهایی باید انجام بگیرد؟ خیلى از افتخارات ملّى و بخش مهمّى از عزّت ملّى و بخش قابل توجّهى از ثروت ملّى به برکت علم بهدست مىآید؛ مسئلهى علم و تحقیق و پیشرفت در بخشهاى گوناگون علمى و کشف سرزمینهاى ناشناختهى دانش، براى کشور خیلى مهم است؛ این هم انشاءالله باید در برنامه مورد توجّه قرار بگیرد. قوی شدن یک ملّت فقط به این نیست که تسلیحات جنگی پیشرفتهای داشته باشد؛ البتّه تسلیحات هم لازم است، امّا فقط با تسلیحات هیچ ملّتی قوی نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید