انتقال فناوری، راهکاری کارآمد جهت توسعه و تجاریسازی

خجستهمهر با بیان اینکه راه اقتصادی کردن نفت و تولید ثروت جز بهرهگیری از فناوری نیست، گفت: این فناوری باید در صنایع بزرگ به خدمت گرفته شود و بهکارگیری در صنایع کوچک راهگشا نیست. این رشته در مواردی همچون آموزش و تجارت اهمیت زیادی دارد، چرا که توانایی این را دارد که یک سیستم جدید را ایجاد کند که هر فرد بتواند با بهرهگیری از آن راحتتر به اطلاعات دستیابی پیدا کند. اطلاعات مربوط به سفارشات تجارت الکترونیک برای پردازش سفارش خرید و خدمات پس از فروش مرتبط مورد استفاده قرار میگیرد؛ اعم از پشتیبانی مشتری و تحویل دوباره. با وجود این، فعالیت اقتصادی ضعیف که تا حدی به دنبال تحریمهای اقتصادی اعمالشده از سوی آمریکا علیه اقتصاد ایران به وجود آمده، کاهش درآمدهای نفتی و هزینههای مکرر و مرتبط با ویروس کووید-19، کمبود مالی در اقتصاد ایران را گسترش داده و به افزایش فشارهای تورمی و کاهش ارزش پول بسیار قابلتوجهی منجر شده است.

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است و تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی انتشارات دانشگاه علّامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود. اقتصاد خرد به عنوان یک علم کاملا هنجار، به دنبال توضیح اینکه چه چیزی باید در بازار اتفاق بیفتد نیست. ، هماهنگی میان بخشهای گوناگون است که البته سازوکار این هماهنگی را باید رؤسای قوا معین کنند. اقتصاد خرد نشان میدهد که چرا و چگونه کالاهای مختلف ارزشهای مختلف دارند، چگونه افراد میتوانند تصمیمات کارآمدتر و سازندهتر بگیرند و اینکه افراد چگونه میتوانند بهترین هماهنگی و همکاری را با یکدیگر داشته باشند. به جای اینکه فرض کنند چندگانگی و نقص دانش وجود ندارد، مدل اتریشی توضیح میدهد که «تمایلات» چگونه به افراد کمک میکنند تا بر مشکل عدم قطعیت و اطلاعات ناقص در عالم واقعی غلبه کنند. به جای آن اقتصاددانهای مکتب اتریش، تحلیلی بر اساس استدلال قیاسی را انتخاب و از دو اصل نظم خودانگیخته و فردگرایی استفاده میکنند.

در نتیجه اقتصاددانهای نئوکلاسیک فرضیهها درباره بازار را سادهسازی میکنند. اقتصاد خرد مطالعهی گرایشهای اقتصادی است یا بررسی این که وقتی افراد تصمیمات مشخصی میگیرند یا عوامل تولید، تغییر میکنند چه اتفاقی میافتد. به بیان دیگر، بازار رشد میکند چون افراد اطلاعات ناقص، ترجیحات متفاوت و نقصهای دیگری دارند. فریدمن در کتاب ۱۹۵۷ خود به نام نظریه تابع مصرف بیان می کند که بهترین روش برای پس انداز و مصرف روش کینز نیست بلکه باید افراد را به گونه ای در نظر بگیریم که ببینیم آن ها ثروت خود را در زندگی چگونه هزینه می کنند. از جمله میتوان به فرض دانش کامل، تعداد نامحدود فروشنده و خریدار، کالاهای همسان یا فرض ثابت بودن رابطهی متغیرها برای رسیدن به راه حل نام برد. با این وجود پرسشها دربارهی اقتصاد جمعی از جمله این پرسش که در سال ۲۰۲۰ تولید ناخالص ملی چین چقدر خواهد بود، در میدان دید اقتصاد کلان باقی خواهند ماند. آوردن تشدید بر روی کلمهی فن از دید فرهنگستان، درست است، هر چند در زبان فارسی نوشتاری امروز کمتر به کار می رود. 3-ارسال فرم نویسنده مسئول الزامی است، در غیر این صورت مقاله شما بررسی نمی شود.

ملاحظه مىشود که نویسنده نامبرده با توجه به قیودى که براى قدرت طرح مىکند، به همان تعریف اول برمىگردد، در حالى که در ابتداى سخن خود دو تعریف از دانشمندان سیاسى براى کلمه «سیاست» ارائه مىدهد، یکى «سیاستبه مثابه علم دولت» و دوم «سیاستبه مثابه علم قدرت» و تعریف دوم را نسبتبه تعریف نخست ترجیح مىدهد و آن را تعریفى بهتر و جدیدتر و اجرایىتر مىشمارد، چرا که خود دولت، خود بیگانه از نهادهاى مربوط به اقتدار نیست; بلکه از مهمترین آنها است و همه نهادهاى اقتدارى دیگر، در دل آن قرار مىگیرند و از شعب، شاخهها و فروع آن شمرده مىشوند. با توجه به این چالشها، آینده رشد اقتصادی از نگاه بانک جهانی متوسط بوده و این رشد در محدوده 3 درصد حرکت میکند. وی ادامه داد: حکمت متعالیه است که آمد و با توجه همزمان به عرفان، برهان و قرآن، این آیات را تئوریزه کرد. بیان باورهای معرفتی، احکام و مقررات حقوقی و اخلاقی در قرآن، توسعه آن در سنت نبوی و تبیین آنها از سوی عالمان دینی موجب شد که مسلمانان قرنها جامعه خود را بر مبنای تعالیم قرآنی مدیریت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید