انتقال فناوری، راهکاری کارآمد جهت توسعه و تجاریسازی

در همین راستا، در بیانیة پایانی سمپوزیوم کاربرد تکنولوژی اطلاعات در صنایع کوچک (آذر 1379 ـ بانکوک) که از سوی سازمان بهرهوری تایلند وابسته به سازمان بهرهوری آسیایی (APO) برگزار گردیده بود، رمز بقای شرکتها و صنایع کوچک و متوسط و همچنین عامل ارتقای بهرهوری آنها، در گسترش بهرهگیری از فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک عنوان شده است که خود گویای ضرورت اقبال جهانی به این پدیده نو ظهور میباشد( Chun, p. اوّلاً یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور ما است ــ این آن جنبهی مثبت ــ امّا منحصر به کشور ما هم نیست؛ یعنی بسیاری از کشورها، امروز با توجّه به این تکانههای اجتماعی و زیروروشدنهای اقتصادیای که در این بیست سی سال گذشته اتّفاق افتاده است، متناسب با شرایط خودشان به فکر یک چنین کاری افتادهاند. امروز ما در دانش داریم پیش میرویم ــ که بعد باز شاید اشارهای بکنم ــ امّا در مورد اقتصاد و در مورد فرهنگ، یک اهتمام بیش از متعارف لازم است تا بتوانیم اقتصاد کشور را به شکلی دربیاوریم که از آن طرف دنیا کسی نتواند با یک تصمیمگیری، با یک نشستوبرخاست، بر روی اقتصاد کشور ما و بر روی معیشت ملّت ما اثر بگذارد؛ این دست ما است، ما باید بکنیم؛ این همان اقتصاد مقاومتی است که سیاستهای آن در اسفند ماه ابلاغ شد؛ بنده هم با مسئولان و مدیران برجستهی کشور جلسه داشتم، مفصّل دربارهی آن صحبت کردیم؛ تجاوب هم کردند؛ یعنی مسئولان سه قوّه که خودشان هم در تنظیم این سیاستها مؤثّر بودند و حضور داشتند، استقبال کردند و گفتند ما این کار را انجام میدهیم.

ملت ایران و مسئولین کشور تحریمها را دور میزنند، تحریمکنندگان را ناکام میکنند؛ مثل موارد دیگری که در سالهای گذشته در زمینههای سیاسی بود که یک اشتباهی کردند، یک حرکتی انجام دادند، بعد خودشان مجبور شدند برگردند، یکی یکی عذرخواهی کنند. من وقتی نگاه میکنم، سه عنصر را پیدا میکنم که دو عنصر از آنها همین دو نقطهای است که در پیام عرض کردهام؛ این سه عنصر اگر مورد توجّه قرار گرفتند، یک ملّت قوی میشود: یکی اقتصاد، یکی فرهنگ، و سوّمی علم و دانش. ایراد ما به این برداشت آنست که این «نهادهاى اقتدارى» به نوبه خود دراثر تلاشهاى سیاسى و یا سیاست در جامعه به وجود مىآیند و دامنه سیاست تا فراسوى نهادهاى اقتدارى و یا غیراقتدارى و تا اعماق تلاشها، رفتارها و روابط انسانى را در برمىگیرد. اکثریت مطلق سرورهای عملیاتی، بر بستر لینوکس و سیستمهای متنباز استوار بوده و در کلیه بخشهای مختلف حتی سایتهای آموزشی، از فناوریهای مجازیسازی استفاده شده است. گفتیم اقتصاد ما درونزا و برونگرا است؛ ما از درون باید رشد کنیم و بجوشیم و افزایش پیدا کنیم، امّا بایستی نگاه به بیرون داشته باشیم؛ بازارهای جهانی متعلّق به ما است، باید بتوانیم با همّت خود و با ابتکار خود، در این بازارها حضور پیدا کنیم و این حضور بدون حمایت دولت امکانپذیر نیست؛ که البتّه بخشهای مختلف دولتی در این زمینه میتوانند سهم داشته باشند.

یکی از پشتیبانیها این است که دستگاههای دولتی خودشان را موظّف کنند که برای محصول این مجموعهها رقیب خارجی نتراشند؛ یکی از بخشهای اقتصاد مقاومتی که ما گفتیم، این است. قوی شدن یک ملّت فقط به این نیست که تسلیحات جنگی پیشرفتهای داشته باشد؛ البتّه تسلیحات هم لازم است، امّا فقط با تسلیحات هیچ ملّتی قوی نمیشود. بلکه، LiveStory با ایجاد یک ویدیوی متحرک طولانیتر از اجداد شما که تمام داستان زندگیشان را تعریف میکند، همراه با صدای همگامسازی شده با لب و نمایش اسلایدی از عکسهای قدیمی، فراتر میرود. از روزى که این سیاستهاى اقتصاد مقاومتى اعلام شده است و ذکر آن مکرّر گفته شده است، مسئولین مختلف – دولتىها، مجلس محترم، دستگاههاى مختلف، مسئولان گوناگون – در مقام حمایت و ستایش از این سیاستهاى اقتصاد مقاومتى برآمدهاند و مکرّر گفته شده، لکن تجربهى بنده به من میگوید که ستایش کافى نیست؛ تعریف کردن کافى نیست؛ حرکت لازم است. خصوصیّات مثبت آن و خصوصیّات منفی و سلبیِ آن چیست؟ مسئولیت شاغلین این زمینه شامل مدیریت شبکه، ساخت و نصب نرمافزار میباشد و از دیگر مسئولیتهای آنها میتوان به برنامهریزی و مدیریت چرخهی فناوری یک سازمان که طی آن نرم افزار و سخت افزار ارتقا، نگه داری و جایگزین میشوند، اشاره کرد.

کاربرد صنعتی نتایج علم که کار فن شناسان و مهندسان است و «علم» یا «علم محض» اختصاص داده شدهاست. نظریه چشمانداز، که استدلال میکند که انسانها برای اجتناب از ضرر بیش از رسیدن به سود، مایل به ریسک کردن هستند، ممکن است در اینجا به کار بیاید. تولید داخلی اگر بخواهد رونق پیدا بکند یقیناً باید، هم به آن کمک تزریق بشود، هم از چیزهایی که مانع رشد آن است جلوگیری بشود، هم برای محصولات، بازار بهوجود بیاید، هم واردات محصولات مشابه به یک نحوی کنترل بشود – کلمهی ممنوع را به کار نمیبرم – و با محاسبه مورد مراقبت دقیق قرار بگیرد، هم در قراردادهای خارجیای که این مجموعه و امثال این مجموعه دارند، دولت کمک بکند. این رزقی که در این آیه و در آیات دیگر گفته شده است، به شکلهای مختلفی به من و شما میرسد؛ گاهی شما ناگهان در ذهنتان یک چیزی برق میزند، میدرخشد، راهی باز میشود؛ این رزق الهی است؛ در یک برههی فشار، ناگهان یک امید وافری در دل شما بهوجود میآید؛ این همان رزق الهی است. این کارشناس فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: اشتباهِ قیمتگذاری غیراصولی پهنای باند بینالملل در سالهای نه چندان دور هم انجام میشد که این موضوع یکی از عوامل عدم توسعه ارتباطات مناسب کشور طی ۱۰ سال گذشته نیز محسوب میشود و تکرار اشتباهات گذشته چیزی جز آسیب به ارتباطات و زیرساخت کشور در پی نخواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید